Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Bergen kommune har ikkje følgd godt nok med

Dette er konklusjonen i tilsynet med kommunen si oppfølging av krisesentertilbodet.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 08.11.2018

Alle kommunane skal ha tilbod om krisesenter for kvinner, menn og barn som er utsette for vald eller truslar om vald i nære relasjonar. 

Bergen kommune har inngått avtale med ein privat leverandør som skal levere tenestene. 

Kommunen skal kontrollere at tenestene er trygge og i samsvar med lovpålagte krav. 

Fylkesmannen skal føre tilsyn med at kommunen oppfyller krav i krisesenterlova §§ 2, 3, 4 og 8.

Dette tilsynet var avgrensa til å undersøkje korleis kommunen har følgd opp og kontrollert om krisesenteret utfører oppgåvene i samsvar med krav i lov og forskrift.    

Rapporten frå tilsynet ligg under fana "Dokument".