Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Mann fekk ikkje forsvarleg behandling og døydde

Fylkesmannen i Hordaland har hatt tilsyn med Haukeland universitetssjukehus etter at ein mann med hjartesjukdom døydde medan han venta på behandling i akuttmottaket. Det var mange alvorleg sjuke pasientar som kravde behandling på same tid og det var ikkje nok legar og sjukepleiarar til å ta seg av alle. Mannen blei liggjande utan tilsyn.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 14.12.2018

Alvorleg sjuk mann

Mannen kom inn med brystsmerter og tilstanden blei vurdert til å ha nest høgaste hastegrad («oransje»). Etter avklaring av hastegrad blei han lagt på rom for seg sjølv. Det var fleire livstrugande sjuke («raude») pasientar i mottaket som helsepersonellet måtte prioritere. Då mannen blei sett til over ein time seinare, var det for seint. Sjukehuset varsla straks Helsetilsynet om hendinga og Fylkesmannen i Hordaland gjennomførte tilsyn på staden med intervju av involvert helsepersonell og leiarar.

Kjent at pasienttryggleiken var truga

Leiinga har lenge kjent til at pasienttryggleiken var truga, men har ikkje klart å kome fram til løysingar slik at pasientar får rask nok behandling og tilsyn så ofte som tilstanden krev. Bemanninga i akuttmottaket har vore for låg, og det gjeld både legar og sjukepleiarar. Den alvorlege hendinga er eit symptom på eit underliggande styringsproblem. Dei som jobbar i akuttmottak kan ikkje haldast ansvarleg for svikta.

Leiarar må ta større ansvar

Tre avdelingsdirektørar, ein avdelingsoverlege og administrerande direktør får ansvaret for svikta. Sjukehuset har alt sett i verk strakstiltak etter hendinga og har utarbeidd langsiktige tiltak som styrkar bemanninga og pasienttryggleiken.

Kontaktpersonar