Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Barn og unge

Fylkesmannen i Hordaland har omsynet til barn og unge med oss i arbeidet med tilskot, tilsyn, klagebehandling og plan. Som del av dette har vi invitert kommunar til ei femårig satsing som skal styrke vilkåra for barn og unge i familiar med låg inntekt.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 12.05.2014

På denne sida viser vi døme på kva omsynet til barn og unge tyder i praksis på områda vi arbeider med. Vi informerer òg om framdrifta i den femårige satsinga.

Abonner på nettsidene våre om du vil ha varsel når vi legg ut saker.


Publisert 31.05.2016

Nær fire millionar til kommunalt arbeid mot barnefattigdom i 2016

Arbeids- og velferdsdirektoratet og Fylkesmannen i Hordaland har for 2016 løyvd 3 965 837 kroner til ti kommunale tiltak som skal motarbeida barnefattigdom.


Publisert 24.05.2016

Berre verja kan signere for den mindreårige

Dersom ein einsleg mindreårig skal leige husrom, er det berre verja som kan signere kontrakten for den mindreårige.


Publisert 28.04.2016

Digital rettleiar om samarbeid mellom skule og barnevern

Rettleiaren som no er klar, skal bidra til betre samarbeid mellom skule og barnevern.


Publisert 15.04.2016

Stor interesse for kurs om skulemiljø

Kommunane i Hordaland viser stor interesse når skulemiljø vert sett på dagsorden. Dette er Fylkesmannen sin konklusjon etter at fire kurs er gjennomførte denne våren.


Publisert 08.04.2016

Fjorten kommunar i Hordaland held barnetrygda utanom når dei bereknar sosialstønad

Fylkesmannen har henta ut ei ny oversikt over kva satsar kommunane i Hordaland har for barnetillegg til sosialstønaden, og over kva kommunar som held barnetrygda utanfor ved berekning av sosialstønad. Fylkesmannen nyttar slike oversikter mellom anna i tilsynssamanheng.


Publisert 08.04.2016

Dei fleste kommunane følger statens rettleiande satsar for sosialstønad til barnefamiliar

Fylkesmannen har henta ut ei ny oversikt over kva satsar kommunane i Hordaland har for barnetillegg til sosialstønaden, og over kva kommunar som held barnetrygda utanfor ved berekning av sosialstønad. Fylkesmannen nyttar slike oversikter mellom anna i tilsynssamanheng.


Publisert 07.04.2016

Ny stortingsmelding om friluftsliv

For barn og unge peiker regjeringa særleg på kor viktig det er å sikre grøne uteareal ved skular og barnehagar.


Publisert 15.03.2016

Grunnskuleopplæringa skal vera gratis for alle elevane i den offentlege skulen

Alle elevar har rett til gratis offentleg grunnskuleopplæring.  Dette er slått fast i lovverket. Grunngjevinga er at alle barn skal kunne ta del i dei aktivitetane som skulen arrangerer som ein del av grunnskuleopplæringa, uavhengig av den økonomiske stillinga til dei føresette.


Publisert 10.03.2016

Gratis læringsressursar i opplæring av asylsøkjarar og flyktningar

Skolekassa.no er ein gratis nettressurs til bruk for kommunar og skular som gir opplæring til asylsøkjarar og flyktningar.


Publisert 07.03.2016

Flest akuttplasseringar skjer med tvang

48 barn i Hordaland var per 31.12.2015 midlertidig akuttplasserte og venta på å få avklart om dei skulle flytte heim igjen, i fosterheim eller på institusjon.


Kontaktpersonar på avdelingane

Utdanningsavdelinga

Hanne Melander
Tlf. 55 57 22 65

Helse- og sosialavdelinga

Gudrun Skjærveland
Tlf. 55 57 21 29

Kommunal- og samfunnsplanavdelinga

Laila Pedersen Kaland
Tlf. 55 57 23 73 

Administrasjons- og verjemålavdelinga

Anne Siri Nytveit
Tlf. 55 57 20 28

Landbruksavdelinga

Åse Vaag
Tlf. 55 57 21 88

Miljøvern- og klimaavdelinga

Kjell Kvingedal
Tlf. 55 57 23 12