Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Barn og unge

Fylkesmannen i Hordaland har omsynet til barn og unge med oss i arbeidet med tilskot, tilsyn, klagebehandling og plan. Som del av dette har vi invitert kommunar til ei femårig satsing som skal styrke vilkåra for barn og unge i familiar med låg inntekt.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 12.05.2014

På denne sida viser vi døme på kva omsynet til barn og unge tyder i praksis på områda vi arbeider med. Vi informerer òg om framdrifta i den femårige satsinga.

Abonner på nettsidene våre om du vil ha varsel når vi legg ut saker.


Publisert 05.01.2017

Barn som pårørande

Helsetenestene og alt helsepersonell har plikt til å ta vare på barn som pårørande. Kva tyder denne plikta i praksis?  


Publisert 02.01.2017

Einslege mindreårige si psykiske helse

Fylkesmannen oppfordrar til fortsatt samarbeid for å møte dei utfordringene avgrensa opphald kan medføre for den psykiske helsa til barna.


Publisert 19.12.2016

Inga reell satsing på skulehelsetenesta i Hordaland

Dekningsgraden per 1000 elevar i skulehelsetenesta i hordalandskommunane ligg langt under tilrådde normer. Det viser kartlegginga av personell i helsestasjons- og skulehelsetenesta som Helsedirektoratet gjennomførte i sommar.


Publisert 19.12.2016

Tilskot til oppfølging av Strategi for seksuell helse 2017 – 2022

Det er no høve til å søkje om tilskot til oppfølging av strategi for seksuell helse over kap. 0762 post 73 i statsbudsjettet. Søknad om tilskot til lokale og interkommunale tiltak og implementering av seksuell helse i det lokale folkehelsearbeidet skal sendast til Fylkesmannen innan 1. februar 2017.


Publisert 19.12.2016

Skal også vurdere barnas behov ved sosialhjelp i jula

Utgifter i samband med julefeiringa kan medføre behov meir sosialstønad, særleg for barnefamilar.


Publisert 15.12.2016

Snakk om det! Strategi for seksuell helse (2017–2022)

Den nye strategien erstattar tidlegare planar for førebygging av uønskte svangerskap og abort og hiv og andre seksuelt overførte sjukdommar. Denne tek utgangspunkt i seksualiteten som ein helsefremjande ressurs i alle livsfasar.


Publisert 08.12.2016

Innsats på tvers mot barnefattigdom

– Ingen vel sin eigen barndom. Difor er det ei samfunnsoppgåve og ei offentleg oppgåve å motverke barnefattigdom, seier fylkesmann Lars Sponheim.


Publisert 21.11.2016

Forbod mot å bruke barn som tolk

Barn skal ikkje bli brukt til å tolke eller på anna vis formidle informasjon frå offentlege tenester. Dette er både av omsyn til barnet sjølv og for å sikre kvaliteten på tenestene.


Publisert 18.11.2016

Undersøkingar i barnevernet tar for lang tid

Fleirtalet av barnevernstenestene i Hordaland utvider fristen for undersøkingar i barnevernssaker. Det varierer mellom tenestene om fristen blir utvida i få eller mange av undersøkingssakene.


Publisert 14.11.2016

"ALLEMED" - korleis inkludere alle barn og unge i fritidsaktivitetar?

«ALLEMED» er eit verktøy som skal gjere det lettare å inkludere alle barn og unge i fritidsaktivitetar – uavhengig av familien sin økonomi. 


Kontaktpersonar på avdelingane

Utdanningsavdelinga

Hanne Melander
Tlf. 55 57 22 65

Helse- og sosialavdelinga

Gudrun Skjærveland
Tlf. 55 57 21 29

Kommunal- og samfunnsplanavdelinga

Laila Pedersen Kaland
Tlf. 55 57 23 73 

Administrasjons- og verjemålavdelinga

Anne Siri Nytveit
Tlf. 55 57 20 28

Landbruksavdelinga

Åse Vaag
Tlf. 55 57 21 88

Miljøvern- og klimaavdelinga

Kjell Kvingedal
Tlf. 55 57 23 12