Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Barn og unge

Fylkesmannen i Hordaland har omsynet til barn og unge med oss i arbeidet med tilskot, tilsyn, klagebehandling og plan. Som del av dette har vi invitert kommunar til ei femårig satsing som skal styrke vilkåra for barn og unge i familiar med låg inntekt.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 12.05.2014

På denne sida viser vi døme på kva omsynet til barn og unge tyder i praksis på områda vi arbeider med. Vi informerer òg om framdrifta i den femårige satsinga.

Abonner på nettsidene våre om du vil ha varsel når vi legg ut saker.


Publisert 08.05.2018

Regjeringa gjennomfører høyring om tilbodet til barn og unge med særskilte behov

Mange barn og unge får hjelp altfor seint, og annankvar elev med spesialundervisning får det av ufaglærte. Dette kjem fram ein rapport om spesialundervisning som ei ekspertgruppe, leia av Thomas Nordahl, har lagt fram. Ekspertgruppa sine forslag til tiltak skal på høyring. Høyringsfristen er 15. august 2018.


Publisert 07.03.2018

Kommunen har ansvaret for å følgje med på at alle barn i egen kommune har det bra

Rådmann og ordførar har ansvaret for at barna i kommunen får rask og riktig hjelp når omsorgssituasjonen i heimen ikkje er tilfredsstillande. Det er særleg nokre forhold øvste administrative og politiske leiing må vere opptatt av når dei skal finne ut om «deira barn» får riktig hjelp når dei treng det.


Publisert 22.02.2018

Medverknad – barnet sitt perspektiv i barnevernsaker

Alle instansar som har oppgåver etter barnevernlova er omfatta av den generelle føresegna om medverknad i barnevernlova § 4-1. Det å sikre barnet si medverknad har hatt stor merksemd dei seinare åra. Vi får likevel stadig inn saker til oss der tenestene ikkje har samarbeidd med barnet og sørga for barnet sitt perspektiv.


Publisert 13.02.2018

Rapport frå tilsyn med Bufetat Region vest

Hovudføremålet med tilsynet var å undersøke om Bufetat sørgjer for forsvarleg ivaretaking av bistandsplikta i akuttsituasjonar og når barn flyttar på institusjon. Vi har påpeika fire brot på krav i barnevernlovgjevinga.


Publisert 18.01.2018

Ivaretaking av einslege mindreårige flyktningar

IMDi har utarbeidd ei handbok for arbeidet med einslege mindreårige asylsøkjarar og flyktningar. Vi veit at fleire kommunar saknar retningsliner for busetjingsarbeidet, og utdjupar derfor nokre av krava i handboka her.


Publisert 08.01.2018

Barnevern over landegrenser

Kva skal barneverntenesta gjere viss dei er bekymra for eit barn som skal reise til utlandet?


Publisert 04.01.2018

Bruk av einetiltak i barnevernet

Fylkesmannen i Møre og Romsdal var bekymra for barn som bur i einetiltak over lengre tid og heilt til dei er 18 år, og etterlyste meir spesifikke retningslinjer for desse tiltaka.


Publisert 03.01.2018

Barn får styrka pasientrettar med ny lovendring

Frå 1. januar 2018 er barns pasientrettar betra på fleire punkt. Barn har fått ein utvida rett til medverknad og medråderett. Vidare har helsepersonell fått ei uttrykkeleg plikt til å ta hand om barn som har søsken med alvorlege helseproblem. I tillegg er det lovfesta at berre ein forelder treng samtykka til vaksinasjon som er ein del av barnevaksinasjonsprogrammet.


Publisert 19.12.2017

Arbeidet mot negativ sosial kontroll

Kunnskapsminister Torbjøn Rø Isaksen, barne‐ og likestillingsminister Solveig Horne og innvandrings‐ og integreringsminister Sylvi Listhaug har sendt brev til alle kommunar, fylkeskommunar og fylkesmenn om arbeidet mot negativ sosial kontroll.


Publisert 27.11.2017

Kva inneber det at barnevernsleiaren må vera tilsett i kommunen?

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet fastslo i brev av 22. september 2017 at barnevernsleiaren skal vera tilsett i kommunen. Direktoratet har i eitt nytt brev av 28. oktober 2017 gjort nærmare greie for kva dette inneber.


Kontaktpersonar på avdelingane

Utdanningsavdelinga

Hanne Melander
Tlf. 55 57 22 65

Helse- og sosialavdelinga

Gudrun Skjærveland
Tlf. 55 57 21 29

Kommunal- og samfunnsplanavdelinga

Laila Pedersen Kaland
Tlf. 55 57 23 73 

Administrasjons- og verjemålavdelinga

Anne Siri Nytveit
Tlf. 55 57 20 28

Landbruksavdelinga

Åse Vaag
Tlf. 55 57 21 88

Miljøvern- og klimaavdelinga

Kjell Kvingedal
Tlf. 55 57 23 12