Statsforvaltaren fekk nytt og kjønnsnøytralt namn 1. januar 2021. Det gamle namnet vårt var Fylkesmannen.

Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Bruk av politi i barnevernet

Det kan i særskilte tilfelle vere naudsynt for barnevernstenesta å få hjelp av politiet til å gjennomføre vedtak. Bruk av politi er eit svært alvorleg inngrep og skal berre nyttast i naudstilfelle.

Denne saka er skriven før 1.1. 2021 då Fylkesmannen endra namn til Statsforvaltaren.

Publisert 03.06.2015

Dette blir presisert i det vedlagde brevet frå Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet til Fylkesmannen i Aust-Agder.  Det går fram av brevet at det berre er barnevernsleiar som kan fatte ei avgjerd om politibistand og at tilsette i barnevernet alltid skal vere til stades saman med politiet.

Ei avgjerd om å krevje hjelp frå politiet er ikkje eit enkeltvedtak i forvaltningslova si meining, men krev at barnevernstenesta dokumenterer dei vurderingane som ligg til grunn for avgjerda.

Grunnlaget for å krevje hjelp frå politiet er heimla i barnevernlova § 6-8.