Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Verneområder

Den største trusselen mot naturmangfoldet i Norge er at leveområder for dyr og planter blir ødelagt og delt opp. Naturreservater, nasjonalparker og andre verneområder bidrar til å sikre naturverdier og bevare områder av internasjonal, nasjonal og regional verdi. Verneområder kan også opprettes for å ta vare på landskapets egenart og kulturminner.

Forvaltning av verneområdene

Ansvaret for å forvalte verneområdene er delt mellom sentrale og lokale myndigheter. Statsforvalteren er forvaltningsmyndighet i de fleste naturreservatene. Fra 2010 har kommuner med areal i nasjonalparker og større landskapsvernområder fått tilbud om å overta forvaltningsansvaret. Det er opprettet flere interkommunale verneområdestyrer. En statlig ansatt verneområdeforvalter er sekretær for styrene.

Forvaltningsmyndighetene skal først og fremst håndheve vernereglene og utarbeide forvaltnings- og skjøtselsplaner. De har også ansvar for informasjon og merking i verneområdene. Dette gjøres i samarbeid med Statens naturoppsyn (SNO).

Du kan ferdes i verneområdene

Allemannsretten gir deg mulighet til å ferdes fritt i verneområdene. All ferdsel må skje hensynsfullt, slik at dyr og planter ikke blir skadet eller forstyrret. I enkelte områder kan det være ferdselsforbud deler av året, som i hekke- og yngletida. Av hensyn til dyrelivet er det forbud mot å jakte i fuglefredningsområder og en del naturreservat, men i mange verneområder kan du jakte og fiske så sant du har gyldig jakt- og fiskekort. Du kan fritt plukke bær og sopp.

Det er et mål at motorisert ferdsel i verneområdene skal begrenses, både av hensyn til dyre- og plantelivet, faren for sporskader og for at man skal kunne oppleve naturen uten forstyrrende bråk. Du kan søke om å drive motorferdsel i et verneområde. Det er Statsforvalteren som behandler søknaden.

Vis mer

Verneområder i Hedmark

I Hedmark er i alt 173 områder og forekomster vernet med hjemmel i naturmangfoldloven. Dette utgjør omtrent 3691 km2, eller 13,5 prosent av Hedmarks areal. 

I Naturbase finner du kart over Hedmark som viser eksisterende og foreslåtte naturvernområder med navn, verneform og utstrekning. Med utgangspunkt i kartet kan du også finne verne- og fredningsforskrifter for det enkelte området. Hvis du vil hente kartdata over verneområdene som sosi-filer for bruk i egne kartprogrammer, kan du klikke her.

 

Ivaretakelse av naturverdier, naturopplevelse og rekreasjon 

De fleste naturvernområdene i Hedmark er opprettet for å ta vare på biter av norsk natur som er spesielt verdifulle. Tanken er at utviklingen i disse områdene skal være mest mulig naturstyrt. Ut fra sin karakter eller beliggenhet kan mange av naturvernområdene ha stor potensiell betydning som områder for naturopplevelse, rekreasjon og naturstudier. For noen utvalgte områder kan det være riktig å tilrettelegge og stimulere til slik bruk, forutsatt at dette kan gjøres på en måte som ikke kommer i konflikt med verneformålet. Aktuelle tiltak kan for eksempel være utarbeidelse av informasjonsbrosjyrer, etablering av naturstier eller bygging av observasjonstårn. Slike tiltak kan være verdifulle med tanke på å skape økt forståelse for at det er viktig å ta vare på natur. Hensynet til rekreasjon og naturopplevelse må imidlertid være underordnet hensynet til naturfaglige verdier og økologiske prosesser. 


Forvaltningsmyndighet for verneområder 

For alle verneområder er det utpekt en forvaltningsmyndighet som har ansvaret for at forvaltningsoppgavene som er nevnt ovenfor blir utført. For de fleste verneområdene i Hedmark er Fylkesmannen forvaltningsmyndighet. For nasjonalparkene med tilgrensende verneområder er det opprettet egne nasjonalparkstyrer som skal ivareta disse oppgavene. Det er etablert nasjonalparkstyrer for Forollhogna, Rondane og Dovre, Fulufjellet og for Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalparker, samt verneområdestyre for Sølen landskapsvernområde. Elverum, Os, Tolga og Tynset kommuner har fått delegert forvaltningsmyndighet for enkelte naturreservater.


Publisert 05.01.2016

Forvaltningsplaner for myrreservatene på Hedmarksvidda

Nå kan du foreslå tema som bør være med i arbeidet med forvaltningsplanene for Endelausmyrene, Brumundsjøen-Harasjømyra og Lavsjømyrene-Målikjølen.

[ Les mer ]


Publisert 14.12.2015

Forvaltningsplan for Gardsjøen naturreservat

Nå er forvaltningsplanen for Gardsjøen naturreservat i Grue kommune godkjent av Fylkesmannen.


Publisert 11.12.2015

Syv nye naturreservater i Hedmark

Fredag 11. desember 2015 ble totalt 66 nye naturreservater opprettet i Norge. Syv av disse ligger i Hedmark.


Publisert 10.12.2015

Hvor går de besøkende i Forollhogna?

Utkast til besøksstrategi for Forollhogna nasjonalpark og landskapsvernområdene rundt er på høring. 


Publisert 29.10.2015

Ny hjemmeside for Sølen landskapsvernområde

Nå kan du besøke hjemmesida for Sølen landskapsvernområde i Rendalen kommune.


Publisert 25.01.2013

Nye naturreservater i Hedmark

I Hedmark er fire nye naturreservater opprettet og ett utvidet som et ledd i ordningen med frivillig vern av skog; tre bekkekløfter og to store fjellskogområder.