Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Oversikt over tilskuddsordninger

Under finner du en oversikt med kort beskrivelse av de forskjellige ordningene, målgrupper og søknadsfrister, med lenker til steder hvor du kan finne mer informasjon og relevante søknadsskjemaer. Der ikke annet er opplyst skal søknaden leveres til kommunen.

Til de fleste tilskuddsordningene er det knyttet ulike grunnkrav/vilkår. Eksempelvis er det for flere ordninger satt miljøkrav og for produksjonstilskudd er det satt krav om at det drives alminnelig jordbruksproduksjon (dvs. ha omsetning av produkter i samsvar med antall dyr eller dekar det søkes tilskudd for).

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Ordning

Beskrivelse

Målgruppe

Frister og lenker

BYGDEUTVIKLINGSMIDLER

 

 

 

Utrednings- og tilretteleggingstiltak
(UT-midler)

Midler til utredning/tilrettelegging (fellesprosjekt) med tanke på lønnsom næringsutvikling i tilknytning til landbruket.

Grupper av bønder og organisasjoner som representerer bøndene

Ingen frist
Mer om UT-midler

 

Bedriftsrettede IBU-midler

Midler til investering i tradisjonelt landbruk, bygdenæringer og til etablering av ny virksomhet (forvaltes av Innovasjon Norge Innlandet)  

Foretak som driver jordbruksvirksomhet

Ulike frister, se under ordningene under
Mer om IBU-midler

TILSKUDD SKOGBRUK

 

 

 

Tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) 

Skogkultur, vegbygging, miljøtiltak i skog, drift med taubane, hest oa., samt andre tiltak i skogbruket. Investeringstiltak omfattes også av skogfond med skattefordel

Skogeier, for andre tiltak kan det også være prosjekteier

Ulike frister, klikk på en av lenkene:
Tilskudd til veg, taubane, hest

Miljøtiltak i skog

Tilskudd til skogkultur

Skogfondsordningen

Tilskudd til skogbruksplanlegging med miljøregistreringer

Midler til skogeiere som utarbeider skogbruksplan på sin eiendom. Det er krav om at det også skal være med miljøregistreringer. 

Skogeiere med eldre skogbruksplan. Skogeier. Organiseres primært som område- eller fellestakst.  

Ingen

Mer  om skogbruksplanlegging

TILSKUDD JORDBRUK

 

 

 

Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ferie og fritid

Tilskudd til foretak som driver jord- og/eller husdyrbruk, tilskudd til økologisk landbruk og tilskudd til avløsning for foretak som driver husdyrhold.

Foretak som driver jordbruksvirksomhet

15. mai og 15. okt  

Klikk her for mer informasjon om; 
miljøkravene 
produksjonstilskudd 
avløsertilskudd til ferie.

Tilskudd til avløsning ved sjukdom

Tilskudd til finansiering av avløser ved sjukdom m.v.

Foretak med rett til produksjonstilskudd for husdyr, plante- og honningprod., og er reg. som mva.pliktig eller har hatt avgiftspliktig omsetning på min. kr. 30000 de siste 12 mnd.  

Senest tre mnd. etter siste dag med rett til tilskudd 

Mer om tilskudd til avløsning ved sjukdom

Saksbehandlingsskjema for kommunene:
Bokmål
Nynorsk

Tilskudd til landbruksvikar

Tilskudd til landbruksvikarvirksomhet

Avløserlag

1. okt for året før 

Mer om landbruksvikarordningen

Tidligpensjon til jordbrukere

Pensjonsordning til jordbrukere under 67 år.

Jordbrukere og deres ektefeller/samboere

Hele året 

Mer om tidligpensjon

Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)

Planleggings- og tilretteleggingstiltak. Kulturlandskapstiltak. Forurensningstiltak. Søknader behandles i tråd med kommunenes tiltaksstrategi.

Foretak som oppfyller vilkårene i produksjonstilskuddforskriften §§ 2 og 4.

Fastsettes av kommunen 

Mer om spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) 

Tilskudd til drenering av jordbruksjord

Tilskudd til drenering av tidligere grøftet jordbruksareal 

Eiere av, eller foretak som leier, tidligere grøftet jordbruksareal

Fastsettes av kommunen
Mer om miljøkrav

Mer om tilskudd til drenering

Tilskudd til tiltak i beiteområder

Tilskudd til planleggings- og tilretteleggingstiltak og til investeringer i forbindelse med organisert beitebruk.

Beitelag for småfe og storfe eller enkeltforetak som har rett til produksjonstilskudd

1. mars

Mer om tilskudd til tiltak i beiteområder

Tilskudd til generelle miljøtiltak i jordbruket

Tilskudd til endret jordarbeiding. Tilskudd til grassoner mv. langs vassdrag og i vannveier. Tilskudd til spredning av husdyrgjødsel om våren og i vekstsesongen. Tilskudd til ugrasharving. Tilskudd til verdifulle kulturlandskap og kulturmiljøer som høstes ved slått eller beite. Tilskudd til beitelag. Tilskudd til seterdrift med mjølkeproduksjon.

Foretak som er berettiget produksjonstilskudd og godkjente beitelag

1. oktober (20.oktober for beitelag) 

Mer om regionalt miljøprogram og tilskudd til generelle miljøtiltak i jordbruket i Hedmark

Mer om miljøkravene

Erstatning ved klimabetingede skader i plante- og honningprod.

1)Erstatning ved avlingssvikt på mer enn 30%                              

2)Erstatning ved vinterskader på eng på mer enn 20 % av engarealet

3)Erstatning ved svikt i honningproduksjon på mer enn 30 %

4)Tap av antall innvintrede bikuber på mer enn 30 %

Alle ordningene: Foretak som er berettiget produksjonstilskudd

1)Melding før høsting
    Søknadsfrist 31.okt  

2)Melding før utbedring
    Søknadsfrist 15. juli

3)Meldefrist 31. aug.
    Søknadsfrist 31. okt

4)Meldefrist 15. mai 
   Søknadsfrist15. juli

Mer om klimabetingede skader

Fagside hos Landbruksdirektoratet

Erstatning etter offentlig pålegg og restriksjoner i plante- og husdyrproduksjon

1)Erstatning etter off. pålegg omfatter husdyr, egenprod. planter, hus, inventar, maskiner m, utlegg nødvendige saneringstiltak

 

2)Erstatning for omlegging til annen produksjon 1000 kr./ daa

3)Erstatning etter frivillig nedslakting av sauebesetninger. Egenandel 20 %

4)Erstatning for tap i pålagt oppholdsperiode ut over 6 mnd        

5)Erstatning for flytterestriksjoner på bier. Dekker avlingssvikt utover egenandel på 20 %

6)Erstatning for nedfôringskostnader mv. som følge av radioaktivitet, herunder nedfôringskostnader, tapte dyr under nedfôring og kasserte nødslakt i nedfôringsperioden    

1)Eier av husdyr, bygninger og eiendom. For planteskadegjørere må søkeren være berettiget prod.tilskudd eller ha omsetning på minst kr 30.000,-

2)Virksomhet som får areal karantenelagt i minst 10 år

3)Foretak berettiget prod.tilskudd eller omsetning over kr. 30000,-

4)Foretak berettiget prod.tilskudd eller ved omsetning over kr. 30000,-

5)Foretak berettiget prod.tilskudd eller ved omsetning over kr. 30000,-

 

6)Dyreeier som leverer småfe eller storfe til slakteri

 

1) 6 måneder etter at pålegg er mottatt    

 

 

2) 6 måneder etter pålegg

3) Nedslakting innen 6 mnd. etter restriksjon vedtatt

4) 6 måneder etter pålegg

 

5) 6 måneder etter pålegg

 

6) 6 måneder etter pålegg

Mer om erstatningsordningene

Erstatning ved beiterestriksjoner pga rovvilt

Kompensasjon til dyreeiere som mottar vedtak om restriksjoner i bruk av utmarksbeite på grunn av rovvilt.

Virksomhet som er berettiget produksjonstilskudd.

 

31. oktober

Mer om erstatning ved beiterestriksjoner pga rovvilt

Hedmark landbruksselskap

Støtte til informasjonstiltak om landbruket rettet mot allmennheten og særlig med tanke på ungdom

Ulike organisasjoner, primært med landbrukstilknytning

Ingen. Søknad sendes til: Hedmark landbruksselskap, Postboks 4034, 2306 Hamar