Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Midler til nærings- og miljøtiltak i landbruket

Fylkesmannen har fordelt midler til Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) og nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) til kommunene i Hedmark.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 10.04.2014 av Administrator

Lokale og regionale målsettinger og tiltaksstrategier legger føringer for hvordan midlene skal brukes. Tilgjengelige SMIL-midler i Hedmark i 2014 er vel 12 mill, og NMSK-potten er på totalt ca. 15 mill.

Gjennom ordningen med Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) kan det søkes om tilskudd til gjennomføring av tiltak som ivaretar natur og kulturminneverdier i kulturlandskapet. Det kan også søkes tilskudd til gjennomføring av tiltak som bidrar til å hindre eller redusere forurensning fra landbruket. Eksempler på tiltak er restaurering av slåtteeng, dammer eller artsrikt innmarksbeite. Det kan også være å sette i stand en gammel bygning eller grave en fangdam for å redusere forurensning. Les mer om SMIL her.

Nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) skal stimulere aktivitet innen skogkultur og ulike miljøtiltak i skogbruket. Foryngelse og ungskogpleie er satsingsområder i samtlige kommuner i Hedmark. I 2013 ble det satt ut over 7 mill. planter i Hedmark. Dette er det høyeste tallet siden 1995. Også markberedning har en svært positiv utvikling. Ambisjonen i kommunene og næringa er å fortsette den positive utviklingen, og samtidig øke arealet ungskogpleie. Ungskogpleie utført til rett tid gir de beste forutsetningene for både kvalitet og produksjon i framtidsskogen. Det er også nødvendig for å kunne gjennomføre en økonomisk lønnsom tynning på et senere tidspunkt.

Grunneiere som ønsker å gjennomføre tiltak på sin eiendom kan ta kontakt med landbruksforvaltningen i sin kommune for mer informasjon.

Kontaktpersoner