Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Amnesti for driftsfellesskap – frist 1. mars 2015!

Foretak som er i driftsfellesskap, men som tidligere ikke har søkt samlet om produksjonstilskudd, kan melde fra til kommunen om at de er i et driftsfellesskap innen 1. mars 2015.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 25.02.2015 av Administrator

Foretakene vil da få beregnet produksjonstilskudd samlet for søknadsomgangen pr. 20. januar 2015. Det vil ikke bli kontrollert hvor lenge driftsfellesskapet har eksistert, og foretakene vil ikke få krav om tilbakebetaling av tilskudd for tidligere søknadsomganger.

Konsekvenser av driftsfellesskap i tidligere år
Hvis det ved kontroll blir konstatert driftsfellesskap for tidligere år, og de involverte foretakene ikke har meldt fra om at de er i driftsfellesskap innen 1. mars 2015, kan konsekvensen bli at alt utbetalt tilskudd blir krevd tilbake. Det framgår av forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket av 22. mars 2002 § 4 at det ikke kan gis tilskudd til foretak som samarbeider i en slik grad at de må anses å ha felles økonomiske interesser i produksjonen (driftsfellesskap) og som søker tilskudd til samme produksjon. Etter denne forskriften var foretak i driftsfellesskap ikke berettiget tilskudd, og søknadene skulle avslås.

Er du i risikogruppa for driftsfellesskap?
Et driftsfellesskap kan bestå i at drifta av to foretak er så sammenvevd at de i realiteten må betraktes som en enhet, eller at en person reelt sett driver flere foretak ved at drifta er splittet opp i flere foretak som søker tilskudd. Eksempler på tilfelle der det kan bli konstatert driftsfellesskap er: 

  • en person er reelt sett den som driver ei samdrift og i tillegg har et enkeltpersonforetak med husdyr 
  • innehavere av foretak som søker separate tilskudd til husdyr er nære familiemedlemmer, f.eks. ektefeller eller foreldre og barn 
  • produksjoner som tidligere ble drevet i ett foretak er splittet opp i to eller flere foretak 
  • foretak som disponerer driftsbygninger i fellesskap eller har sammenblandede besetninger 
  • økonomisk sammenblanding mellom foretak

Nytt regelverk fra 1.1.2015
Ny forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket av 19. desember 2014 gjelder fra 1. januar 2015. Etter den nye forskriften kan foretak som oppgir at de er i driftsfellesskap få beregnet et samlet tilskudd for alt areal og alle dyr som fellesskapet disponerer. Hvis foretakene unnlater å opplyse om at de er i driftsfellesskap, og dette blir avdekket ved kontroll, skal tilskuddet avkortes. Etter at det er beregnet et samlet tilskudd, vil det da bli trukket fra et skjønnsmessig beløp ved utbetaling av tilskuddet. I de mest alvorlige sakene vil alt tilskudd kunne falle bort.

Reglene om driftsfellesskap
Både tidligere og ny forskrift har bestemmelser om driftsfellesskap. Reglene er utdypet i rundskriv 2014-29 fra Landbruksdirektoratet og fastsettelsesbrevet til forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd fra Landbruks- og matdepartementet. På grunn av at det bare er tilskuddene til husdyr og avløsertilskudd som er strukturdifferensierte får bestemmelsene om driftsfellesskap bare konsekvenser for foretak med husdyr.

Amnesti for driftsfellesskap
Landbruks- og matdepartementet fastsatte den 16. januar 2015 Forskrift om tidsbegrenset bortfall av konsekvenser som følge av driftsfellesskap i jordbruket. Dette amnestiet gjelder foretak som innen 1. mars 2015 melder fra til landbruksforvaltningen (kommunen) om at de er i driftsfellesskap. Meldinga må være skriftlig. Benytt gjerne skjema for melding som du finner her: Melding om driftsfellesskap

Foretak som melder fra om at de er i driftsfellesskap innen 1. mars vil ikke bli kontrollert for om de tidligere har vært i driftsfellesskap og vil ikke få krav om tilbakebetaling av tilskudd for tidligere perioder. For søknaden pr. 20. januar 2015 vil det bli beregnet et samlet tilskudd for foretakene. Foretakene kan gis separate avløsertilskudd for avløsning i 2014. For 2015 vil det bli utmålt en felles maksimalrefusjon.

Amnestiet gjelder ikke driftsfellesskap som senere blir avdekket ved kontroll, eller som er avdekket i forbindelse med tidligere søknadsomganger. Det gjelder heller ikke i saker som er under behandling.

Kontrollen av driftsfellesskap vil bli intensivert når amnestiperioden er over.