Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Tilskudd

Statsforvalteren har oppgaver knyttet til forvaltning av en rekke tilskuddsordninger innen jord- og skogbruk. Innen jordbruk er de viktigste ordningene produksjonstilskudd, avløsertilskudd og regionale miljøtilskudd. Innen skogbruk er tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket den største tilskuddsordningen.

Det er kommunene som er førsteinstans for de fleste tilskuddsordningene. Kommunene informerer brukerne, behandler søknader og gjennomfører stikkprøvekontroller ved gårdsbrukene. Statsforvalteren er koordinator og rådgiver overfor kommunene.

Statsforvalteren veileder kommunene om tilskuddsordningene og er klageinstans for kommunens vedtak. Statsforvalteren gir eventuelle dispensasjoner, og da er det Landbruksdirektoratet som er klageinstans. Statsforvalteren skal dessuten gjennomføre forvaltningskontroller hos kommunene og foretakskontroller på enkeltbruk. Det blir utarbeidet en plan for denne kontrollvirksomheten hvert år.

Vis mer


Publisert 12.10.2018

Mer fleksibel praktisering av frister for å søke produksjonstilskudd i 2018

Søknadsfristen for del 2 av søknad om produksjons- og avløsertilskudd er 15. oktober 2018. I år er det mulig å levere søknaden fram til og med 29. oktober.


Publisert 17.09.2018

Aktuelle søknadsfrister i jordbruket

I oktober er det frist for søknad om avlingsskadeerstatning, produksjonstilskudd, avløsertilskudd og generelle miljøtiltak.


Publisert 12.07.2018

Tørkesommeren 2018 – produksjonstilskudd og erstatning for avlingssvikt

Hvordan forholde seg til søknad om produksjonstilskudd og erstatning for avlingssvikt i 2018?


Publisert 01.03.2018

Husk å søke om produksjonstilskudd

Søknadsfristen for del 1 er 15. mars 2018. Det er foretak som driver med husdyrproduksjon som kan søke om tilskudd nå.


Publisert 13.02.2018

Tilskudd til klimatiltak i skog 2018

Tilskudd til klimatiltakene tettere planting, suppleringsplanting og gjødsling i skog videreføres i 2018.


Publisert 27.04.2017

Nytt system for søknad om produksjonstilskudd

Søknadsfrist 15. mai 2017 gjelder for alle foretak som har husdyr. ALLE må søke elektronisk via Altinn.


Publisert 25.02.2015 av Administrator

Amnesti for driftsfellesskap – frist 1. mars 2015!

Foretak som er i driftsfellesskap, men som tidligere ikke har søkt samlet om produksjonstilskudd, kan melde fra til kommunen om at de er i et driftsfellesskap innen 1. mars 2015.


Publisert 28.01.2015

Fagsamling om ny forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket

Fylkesmannen arrangerer en fagsamling den 6. februar med aktuelle tema knyttet til den nye forskriften.


Publisert 27.06.2014 av Administrator

Brudd på regelverk for dyrevelferd gir trekk i tilskudd

I Hedmark fikk 14 husdyrbrukere trekk i produksjonstilskuddet for 2013 på grunn av brudd på regelverket for dyrevelferd.


Publisert 10.04.2014 av Administrator

Midler til nærings- og miljøtiltak i landbruket

Fylkesmannen har fordelt midler til Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) og nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) til kommunene i Hedmark.