Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Skogbruk

Statsforvalterens oppgaver innenfor skogbruk er knyttet til den langsiktige forvaltningen av skog som ressurs for lønnsom næringsvirksomhet. I samarbeid med andre aktører er Statsforvalteren også engasjert i arbeidet for større verdiskaping basert på trevirke som råstoff.

Statsforvalteren skal være en pådriver for økt bruk av trevirke som bygningsmateriale og til produksjon av bioenergi. Det er også et viktig mål å bidra til at vi har en infrastruktur som kan sikre en effektiv og lønnsom hogst, samtidig som næringen tar hensyn til miljøet. Statsforvalteren gir veiledning og bistand til kommunene på områder som landbruksveier, skogskader, bioenergi, skogskjøtsel og miljøspørsmål. Andre arbeidsområder er koordinering av skogbruksplanleggingen i fylket, forvaltning av skogfondsordningen, tilskuddsforvaltning og kontrolloppgaver.

Vis mer

Hedmarksskogbruket

Hedmark er landets største og viktigste skogfylke og skog- og tresektoren har stor betydning for økonomi, velferd og folkehelse.

Hedmarksskogbruket har:

 • 20 % av landets skogressurser (produktiv skog, tømmervolum og tilvekst)
 • 30 % av landets avvirkning for salg
 • 25 % av landets skogkulturinvesteringer
  (planting 28 %, ungskogpleie 22 %, markberedning 60 %, gjødsling 68 % mv.)
 • 30 % av landets samlede verdiskaping innen primærskogbruket, ca. 1,4 mrd. kr.
 • 15 % av landets samlede verdiskaping fra trelast- og trevareindustrien, ca. 1,1 mrd. kr
 • 12 000 km med skogsbilveger
 • 260 trebearbeidene bedrifter (trelast-, trevare- og treforedlingsindustri)
 • 1400 sysselsatte i primærskogbruket gir med ringvirkninger grunnlag for 4 600 arbeidsplasser i Hedmark.
  (Kilde: NIBIO/Landskog, SSB, Ldir og FMHE)
Les mer om skogbruk i faktabrosjyren Skogbruket i Hedmark og Hedmarksskogbruket i tall (Statistikk fra skogfondregnskapet fra 1982 til i dag).
 

Publisert 18.09.2018

Skogstatistikk fra 1943 til i dag

Visste du at det i 1945 ble grøftet 84 kilometer i Hedmarksskogen? Eller at dette hadde økt til nær 1500 km i 1957? I fjor ble under 250 km av disse grøftene rensket opp for at skogen skal vokse bedre. 


Publisert 27.08.2018

Ny forskrift om vernskog i Hedmark

Fylkesmannen har fastsatt ny forskrift om vernskog i Hedmark som gjelder fra 1. september. Dagens forvaltningsbestemmelser ble vedtatt i 1994 og erstattes nå av en ny forskrift.


Publisert 02.05.2018

Forskrift om vernskog i Hedmark – høring

Formålet med vernskogen er å sikre foryngelse og skogproduksjon i klimautsatte skogområder samt gi vern mot naturskader som skred mv.


Publisert 13.03.2018

Hedmarksskogbruket i tall 2017

Fylkesmannens rapport 1/18, Hedmarksskogbruket i tall 2017, omfatter den årlige statistikken over skogbrukstiltak og gir analyser over utviklingen i Hedmarksskogbruket.


Publisert 13.02.2018

Tilskudd til klimatiltak i skog 2018

Tilskudd til klimatiltakene tettere planting, suppleringsplanting og gjødsling i skog videreføres i 2018.


Publisert 12.02.2018

Treprisen 2018

Vet du om noen som har bidratt til innovasjon og banebrytende arbeid innen bruk av tre og trevirke i Innlandet?


Publisert 07.02.2018

Søk om nasjonale rentemidler av skogfond

Det kan søkes om tilskudd til prosjekter og formål som kommer skogbrukets næringsvirksomhet til gode på landsbasis. Fristen for å søke er 1. mars 2018.


Publisert 29.06.2017

Hjelp oss med å ta vare på granas genressurser

Nå kan skogeiere være med og ta vare på de genetiske ressursene fra det tidligere plusstreutvalget.


Publisert 29.06.2017

To millioner kroner ekstra til skogsveger i Hedmark

Landbruksdirektoratet har nylig fordelt 12 millioner kroner ekstra tilskudd til skogsveger. Av dette fikk Hedmark 2 millioner kroner, eller snaut 17 %.


Publisert 03.03.2017

Hedmarksskogbruket i tall 2016

Fylkesmannens rapport 1/17 Hedmarksskogbruket i tall - Skogfondregnskapet 2016 og Skogstatistikk 2016 behandler og analyserer det meste av skogbruksaktiviteten i Hedmark.