Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Reindrift

Norsk reindrift har sitt opphav hos den samiske befolkningen, og utøves hovedsakelig i Nord-Norge, Trøndelag, Møre og Romsdal og Hedmark. Reindriftsforvaltningens arbeidsoppgaver omfatter ressurs- og arealforvaltning, tilskuddsforvaltning og reindriftsbasert næringsutvikling.

Nær 140 av landets kommuner har reindrift, på et areal som utgjør om lag 40 prosent av landarealet i Norge. Vi har 240 000 tamrein i vårflokk, 180 000 er i Finnmark. Reindriften sør for Finnmark har små variasjoner fra år til år, mens reintallet i Finnmark til tider kan variere. Kalvetilgang, tap og slakteuttak er årsaker til variasjonene. I underkant av 3 000 personer er tilknyttet samisk reindrift.

Organisering av reindriften

Reindrift utøves primært i det samiske reinbeiteområdet, som strekker seg fra Finnmark i nord til Hedmark i sør. Dette området er inndelt i seks samiske regionale reinbeiteområder og videre i 72 sommer- og helårsbeitedistrikter, samt ti distrikter som brukes til høst- og vinterbeiter for norsk reindrift og/eller som beiter for svensk reindrift.

Grupper av reineiere samler reinen i felles flokker på bestemte arealer, og samarbeider om driften. Disse driftsgruppene kalles ”siida” på nordsamisk og ”sijte” på sørsamisk. De siste årene har det vært i underkant av 100 sommersiidaer, og om lag 150 vintersiidaer. Hver siida er delt inn i siidaandeler, som har en ansvarlig leder. Rein innenfor det samiske reinbeiteområdet skal merkes med eierens merke. Bare personer av samisk ætt har i utgangspunktet rett til reinmerke.

Ikke-samisk reindrift utøves i Hedmark og Nord-Gudbrandsdalen og Valdres i Oppland. Denne reindriften krever særskilt tillatelse gjennom reindriftsloven.

Rendal Renselskap har en særegen driftsform basert på avskyting av privateide dyr i Rendalen, Engerdal og Trysil. Svensk reindrift har bruksrett i bestemte områder i Norge, fra Troms til den nordligste delen av Hedmark.

Reindriftsforvaltning hos Statsforvalteren

Statsforvalteren skal bidra til at myndighetene når de overordnede mål for reindriftspolitikken. Vi skal blant annet kontrollere etablering og overflytting av siidaandeler, gi råd i gjerdesaker, godkjenne bruksregler utarbeidet av distriktsstyret, gi dispensasjon fra beitebruksreglene når det foreligger sterke grunner, om nødvendig fastsette beitetider for de årstidsbeitene og gi uttalelser og fremme innsigelser i saker etter plan- og bygningsloven.

Reindriftsavtalen

Reindriftsavtalen er årlige forhandlinger mellom Norske Reindriftssamers Landsforbund og Landbruks- og matdepartementet om økonomiske virkemidler for reindriftsnæringen.

Statsforvalteren har ansvar for tilskuddsbehandling regionalt over reindriftsavtalen. Landbruksdirektoratet har ansvar for hovedutbetalingene til siidaandelene.

Rovvilt

Statsforvalteren har også ansvar for midler til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak og erstatning for rein drept av fredet rovvilt. Les mer om dette under temaet Miljø og klima hos Statsforvalteren i ditt fylke.

Vis mer

I Hedmark er det samisk reindrift i Engerdal og Os kommuner. I tillegg er det tamreindrift i Rendalen, Tynset og Trysil kommuner.

Som en følge av omlegginger i reindriftsloven, er den regionale reindriftsforvaltningen overført til fem fylkesmannsembeter. For Hedmark er det Fylkesmannen i Sør-Trøndelag som har ansvar for reindriftsforvaltningen. Reindriftsforvaltningens arbeidsoppgaver omfatter så vel ressurs- og arealforvaltning som tilskuddsforvaltning og reindriftsbasert næringsutvikling.

Det er inngått avtale mellom Fylkesmannen i Hedmark og Fylkesmannen i Sør-Trøndelag om bruk av kompetanse innen reindrift i behandling av arealplansaker. Det er også etablert rutiner for å holde reindriftsfaglig ansvarlig hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag informert om igangsatte plansaker i Hedmark, samt om når Fylkesmannen i Hedmark skal ta kontakt for reindriftsfaglig bistand. Bakgrunnen for dette er at innsigelsesmyndigheten etter plan- og bygningsloven fortsatt ligger hos fylkesmannsembetet der arealet ligger.


03.05.2021

Oversikt over registrerte reinmerker i 2020

Reinmerkeregisteret har over lengre tid vært stengt for innsyn og vi legger derfor ut oversikt over reinmerker i vårt forvaltningsområde som er registrert i 2020. Se her!


15.02.2021

Informasjon om ekstraordinært krisetilskudd til siidaandeler og tamreinlag

Landbruksdirektoratet viser til at avtalepartene for Reindriftsavtalen 22. januar 2021 ble enige om ekstraordinære tilskuddsordninger som skal bidra til å redusere de økonomiske konsekvensene av den alvorlige beitekrisen i reindriften i 2020.

 


19.01.2021

Midlertidig løsning - fungerende direktør på reindriftsavdelingen

Reindriftsavdelingen flyttes midlertidig inn i stab under embetsledelsen, og skal ledes av assisterende fylkesmann Øystein Johannessen. Camilla Knutsen er fagkoordinator med faglig ansvar for avdelingen. Denne løsningen gjelder frem til ny direktør tiltrer.


19.11.2020

Til stor ulempe for reindrifta

Fylkesmannen har nå avgitt samlet uttalelse til snøscootertrasen – Gauldalsløypa - i Holtålen kommune.


04.06.2020

Møte i merkenemndene

Merkenemndene i Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag / Hedmark har begge hatt møte i vår. Møteprotokollene legges ut på våre hjemmesider.


29.05.2020

Utbetaling av tilskuddene til siidaandeler og tamreinlag starter i juni

Fylkesmannen har blitt orientert av Landbruksdirektoratet om at utbetaling av tilskudd starter i juni


20.05.2020

Til hundeeiere - husk båndtvangen!

Fylkesmannen i Trøndelag ber hundeeiere holde hunden sin under kontroll og i bånd av hensyn til kalvingstida og utfordrende beiteforhold.


15.05.2020

Ny reindriftsdirektør ansatt

Camilla Knutsen (41 år) er ansatt som reindriftsdirektør hos Fylkesmannen i Trøndelag. Hun får ansvar for å følge opp ei naturbasert næring med ca. 40.000 rein som utøves over store deler av Trøndelag og i flere av fylkene sør for oss.


29.04.2020

Distriktsårsmøter i disse koronatider

Kan reinbeitedistriktene og reinlagene avholde årsmøter og i så fall hvordan?


24.04.2020

Ferdes du i fjellet? Vis hensyn for kalvinga!

Våren er i anmarsj og vi anmoder alle som ferdes i naturen om å vise hensyn til reinflytting og kalving.