Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Miljø- og klimatiltak

Miljøtiltak i jordbruket skal bidra til mest mulig miljøvennlig matproduksjon. Bønder som oppfyller gitte miljøkrav, får rett til fullt produksjonstilskudd. De kan også søke om tilskudd fra regionalt miljøprogram og ordninger for spesielle miljøtiltak i jordbruket og drenering av jordbruksjord.

Statsforvalteren har ansvar for å utarbeide og gjennomføre et regionalt miljøprogram for jordbruket (RMP), basert på et nasjonalt miljøprogram. Miljøprogrammene skal bidra til å målrette miljøarbeidet i landbruket og til å synliggjøre miljøinnsatsen i jordbruket. Tilskuddsordningene i regionalt miljøprogram rettes mot utfordringer i det enkelte fylke.

Kulturlandskapet er en del av kulturarven

Det er en viktig oppgave i norsk landbruk å ta vare på kulturlandskapet i jordbruket, som er en del av kulturarven vår. Kulturlandskapet er det landskapet som er påvirket av mennesker. I moderne tid har kulturlandskapet forandret seg svært mye på grunn av nye driftsformer i jordbruket og omdisponering av jordbruksareal. En rekke planter, insekter og andre organismer som har gammel kulturmark som levested, er i ferd med å bli sjeldne eller borte for alltid. Gamle ferdselsårer, kulturminner, eldre tekniske anlegg og verneverdige bygninger gror igjen og forfaller. Gamle husdyrraser og tradisjonelle plantesorter utgjør viktige genressurser, som nå står i fare for å forsvinne.

For å ta vare på miljøverdiene i kulturlandskapet er det nødvendig å opprettholde tradisjonell drift eller sette i gang skjøtsels- og restaureringstiltak. Regionalt miljøprogram skal stimulere til dette, sammen med tilskuddene som gis til spesielle miljøtiltak i jordbruket.

Statsforvalteren skal også motivere kommunene til å ta vare på jordbruksareal med verdifullt kulturlandskap. Enkelte nasjonalt utvalgte kulturlandskap i jordbruket får spesiell oppfølging gjennom langsiktige skjøtselsavtaler og samarbeid mellom involverte grunneiere, kommuner og landbruks-, miljø- og kulturminnemyndighetene på fylkesnivå.

Vis mer


Publisert 03.05.2018

Pass på ballene dine!

Rundballer lagret for nær vassdrag lever farlig om dagen hvis det blir flom. Sjekk hvor ballene dine ligger, og ta gjerne en ekstra runde og plukk opp plast som har blåst avgårde i vinter.


Publisert 26.01.2018

Midler til klima- og miljøprosjekter

Virksomheter inviteres til å søke midler til prosjekter og informasjonstiltak som bidrar til et mer klima- og miljøvennlig landbruk. 


Publisert 10.01.2018

Tilskudd til verdifulle kulturlandskap

I Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter kan du nå søke om tilskudd til tiltak i verdifulle kulturlandskap. 


Publisert 02.01.2017

Tilskudd for husdyrgjødsel til biogassanlegg

Gassene som avgis fra gjødsel kan bli en ressurs. Landbruksdirektoratet gir tilskudd for levering av husdyrgjødsel til biogassanlegg, eller til bruk i eget anlegg. 


Publisert 30.03.2016

Er det mange klokketårn igjen?

Matklokke, stabbursklokke eller gardsklokke - vi bruker mange ulike navn på det lille klokketårnet som tidligere hadde en så viktig funksjon.


Utvalgt kulturlandskap

Tilsammen 46 områder i Norge er blitt utvalgt kulturlandskap. Områdene representerer bredden av kultulandskap, fra kystlynghei og seterområder til husmannsplasser og storgårdslandskap. I Hedmark har vi tre utvalgte områder: seterdalene innenfor Dalsbygda i Os, Helgøya i Ringsaker og finnebosettinger på Finnskogen i Våler, Åsnes, Grue og Kongsvinger.