Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Satsing på fjellandbruket - Utlysing av midler til FoU-prosjekter

I jordbruksoppgjøret 2013 ble det avsatt 4 millioner kroner til ei treårig satsing for å styrke verdiskapinga i fjellandbruket i Oppland, Hedmark, Sør- og Nord-Trøndelag.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 10.03.2014

Av disse midlene er det avsatt kroner 800 000 til fellesprosjekter for forskning og utvikling til sammen i de fire fylkene. Det forventes at FoU satsinga også blir treårig.

Det er utarbeidet en strategi for vår satsing på fjellandbruket som finnes på nettsiden hos fylkesmennene. Våre hovedmål er:

 1. Økt volumproduksjon av melk og kjøtt basert på grovfôr.
 2. Lønnsomme og robuste bedrifter innen melk- og kjøttproduksjon.
 3. Klimatilpasset og bærekraftige produksjoner.

Strategien angir at vi ønsker å bruke 75 % av midlene til prosjekter i det enkelte fylke og 20 % av midlene til fellesprosjekter. Innenfor fellesprosjektene har vi pekt på følgende prioriterte områder:

 • Optimal produksjon av grovfôr på arealer i fjellområdene.
  Hvordan optimalisere produksjonen av grovfôr til melk- og kjøttproduksjon med de utfordringer en har i fjellandbruket i forhold til vekstsesong, arrondering, leiejordsituasjonen m.m. Hovedfokus vil ligge på:
  - Bedre agronomi i fjellandbruket
  - Klimatilpasset grovfôrproduksjon, både slått og beite, samt bruken av fôret til de ulike produksjonene.
  - Ny teknologi i landbruket tilpasset et landbruk i fjellområdene
 • Driftsbygninger for storfe
  Hvordan bygge kostnadseffektive driftsbygninger for storfe (kjøttproduksjon) som ivaretar god dyrehelse og god dyrevelferd? Kartlegging for å finne gode eksempler på funksjonelle og kostnadseffektive bygninger tilpasset fjellandbruket vil være viktig i dette prosjektet i tillegg til å legge grunnlag for mulig videre forskning på temaet.

Aktuelle søkere kan være FoU miljøer som NLR, NMBU, Bioforsk, Animalia, NILF, Fjellandbruksfylkene og høgskoler m.fl.

Prosjektene det søkes om støtte til må være relevante for alle fire fylkene. Det er landbruksdirektørene i de fire fylkene som fatter vedtak angående tildeling av midler til fellesprosjekter. Det kan bli gitt spesielle kriterier og prioriteringer knyttet til evt. tilsagn.

Søknad sendes innen 10. april 2014 til:

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Postboks 4710, Sluppen
7468 Trondheim

Eller på e-post til fmstpostmottak@fylkesmannen.no

Aktuelle kontakt personer hos Fylkesmennene:

Pål Martin Daling, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, tlf 73 19 92 58,
e-post pal.martin.daling@fylkesmannen.no

Torgeir Onsrud, Fylkesmannen i Oppland, tlf 61 26 61 46,
e-post: torgeir.onsrud@fylkesmannen.no

Jorunn Stubsjøen, Fylkesmannen i Hedmark, tlf 62 55 12 06,
e-post jorunn.stubsjoen@fylkesmannen.no

Anders Mona, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, tlf 74 16 81 98,
e-post anders.mona@fylkesmannen.no

Kontaktpersoner

Aktuelt

Fjellandbruk

Fjellandbruk

Målet for satsingen er å styrke grunnlaget for bærekraftig verdiskaping i fjellområdene gjennom økt vare- og tjeneste-produksjon basert på landbrukets ressurser, både innenfor tradisjonelt landbruk og bygdenæringer.

I Oppland er 17 kommuner med, i Hedmark er det 8, i Sør-Trøndelag er det 5 og i Nord-Trøndelag i utgangspunktet 3, men her har man i tillegg valgt å ta med Namsskogan kommune. Dermed omfatter ordningen totalt 34 kommuner i våre fylker.