Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Fjellandbrukssatsingen i gang

Det er enighet om hva som er de viktigste grepene for en ønsket utvikling av fjellandbruket i Hedmark. Midlene vi har til rådighet (750 000 kroner) er nå lyst ut.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 30.05.2014 av Administrator

Vi registrerer stor interesse fra kommunene, rådgivningsapparatet og andre utviklingsaktører. Tiltak og satsinger skal iverksettes fra høsten.

I Meld. St. nr 9 (2011-2012) signaliserte Landbruks- og matdepartementet at en ønsket å styrke fjellandbruket. I jordbruksoppgjøret 2013 ble Fylkesmennene i Buskerud, Telemark, Hedmark, Oppland, Nord- og Sør-Trøndelag tildelt midler for en ekstra satsing.

Vi har utarbeidet en felles strategi for denne satsingen i fylkene Hedmark, Oppland, Nord- og Sør-Trøndelag med følgende hovedmålsettinger:

  1. Økt produksjon av melk og kjøtt basert på grovfôr.
  2. Lønnsomme og robuste bedrifter innen melk- og kjøttproduksjon.
  3. Klimatilpasset og bærekraftige produksjoner.

Innenfor denne fellesstrategien er det utarbeidet en nærmere plan for tiltak og gjennomføring av satsingen i Hedmark.

I Hedmark er følgende kommuner definert under fjellandbrukssatsingen: Engerdal, Os, Tolga, Tynset, Alvdal, Rendalen, Folldal og Stor-Elvdal.

Vi ønsker å sette i verk tiltak og satsinger som bygger opp under målsettingene våre, og som tar tak i utfordringene i fjellandbruket. I utlysningsteksten har vi pekt på noen essensielle områder:

  • Kompetanseheving innen fagfeltene agronomi, grovfôrproduksjon, grøfting, nydyrking m.m.
  • Arronderings- og strukturutfordringene i fjellandbruket
  • Bedriftsrådgivning (mjølk, kjøtt)
  • Mobilisering, motivering og rekruttering 

Vi vil prioritere fellessatsinger og tiltak som kan gjennomføres i alle fjellandbrukskommunene. Ut over dette vil vi også kunne tildele midler til satsinger og tiltak i enkeltkommuner evt. at flere kommuner samarbeider om satsinger. Kommuner, rådgivningsapparat, foredlingsvirksomheter, kompetanse- forsknings- og utviklingsaktører m.fl. er velkommen til å søke.

Les mer om satsinga på nettsida vår her.

Søknadsfristen er 23. juni 2014.

Kontaktpersoner