Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Landbruksfakta og -statistikk

Fakta om Hedmarksjordbruket

 • Hedmark har et totalareal på 26,1 millioner dekar, og av dette er cirka 1 million dekar dyrket mark i drift. 
 • Den dyrkede marka tilsvarer 10 % av landets jordbruksareal, og Hedmark er det fylket med mest dyrket mark i drift per 2015.
 • Fylket har svært varierende forutsetninger for jordbruksdrift ut fra ulikheter i jordsmonn og klima, og kan grovt sett deles opp i fire regioner hhv. Nord-Østerdal, Sør-Østerdal, Hedmarken og Glåmdalen.
 • Jordbruket står for cirka 75 % av verdiskapingen og sysselsettingen i landbruket i Hedmark.
 • Hedmark har drøyt 38 % av potetproduksjonen og 18 % av Norges kornproduksjon målt i dekar.
 • De viktigste planteproduksjonene er korn, gras og poteter. En liten del av arealet brukes til grønnsaks- og bærproduksjon (utgjør 9 % av landets grønnsaksproduksjon og 7 % av landets frukt- og bærproduksjon).
 • Store områder i Hedmark har et godt jordsmonn, noe som gir gode avlinger.

Fakta om Hedmarksskogbruket

 • Hedmark har et totalareal på 26,1 millioner dekar, og av dette er cirka 13,0 millioner dekar produktiv skog. 
 • 20 % av landets skogressurser (produktiv skog, tømmervolum og tilvekst)
 • 30 % av landets avvirkning for salg
 • 25 % av landets skogkulturinvesteringer (planting 28 %, ungskogpleie 22 %, markberedning 60 % mv.)
 • 30 % av landets samlede verdiskaping innen primærskogbruket, ca. 1,4 mrd. kr.
 • 15 % av landets samlede verdiskaping fra trelast- og trevareindustrien, ca. 1,1 mrd. kr
 • 12 000 km med skogsbilveger
 • 260 trebearbeidene bedrifter (trelast-, trevare- og treforedlingsindustri)
 • 1400 sysselsatte i primærskogbruket gir med ringvirkninger grunnlag for 4 600 arbeidsplasser i Hedmark. (Kilde: SSB 2011, NILF rapport 2012-2 og SLF 2014)

Det har vært en rask utvikling av landbruket i Norge de siste årene. Jordbruksarealet i Norge utgjør omtrent 3 % av landarealet, og det er store variasjoner mellom fylkene. På denne siden vil du finne tall for hvordan utviklingen i landbruket har vært i Hedmark.

Statistikk for ulike temaer innen landbruket i Hedmark finner du i linkene under: 

Jordbruksstatistikk for Hedmark 
(Excel er nødvendig for å åpne denne filen)
Kornproduksjon i Hedmark 
(Excel er nødvendig for å åpne denne filen)

Hedmarksskogbruket i tall

Nydyrking i Hedmark
(Excel er nødvendig for å åpne denne filen)

Nedbygging av jordbruksareal
(Excel er nødvendig for å åpne denne filen)
(Utarbeidet av Fylkesmannen i Sør-Trøndelag)

Sysselsetting i landbruket i Hedmark
(Excel er nødvendig for å åpne denne filen)

Statistikken bygger på kommunetall fra søknad om produksjonstilskudd og dataene er hentet fra Landbruksdirektoratets database LIB (landbrukets informasjonsdatabase) og brosjyren "Arealbarometer for Hedmark" utgitt av Norsk Institutt for skog og landskap, juni 2014.
Skogstatistikken er hentet fra Skogfondregnskapet for Hedmark og de rapportene Fylkesmannen i Hedmark har utarbeidet på grunnlag av det. 


Publisert 08.12.2016

Oppdatert jordbruksstatistikk

Visste du at Hedmark er tredje største fylke i kornareal, at Ringsaker er landets desidert største ammekukommune eller at grønnsaksarealet har økt i Hedmark siste ti år?