Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Muligheter til økonomisk støtte til prosjekter innen landbruket

For inneværende år har Fylkesmannen over 4 mill. kroner til utrednings- og tilretteleggingsprosjekter (UT-midler).

Denne saken er skrevet før 1.1. 2021 da Fylkesmannen endret navn til Statsforvalteren.

Publisert 01.04.2016

Midlene skal nyttes til prosjekter som legger til rette for langsiktig og lønnsom verdiskaping i landbruket. Det er en forutsetning at representanter for landbruksnæringa er representert i prosjektet.

Midlene har et tredelt formål:

 • Å bidra til økt matproduksjon
 • Å bidra til utvikling og modernisering av det tradisjonelle landbruket
 • Å bidra til utvikling av andre landbruksbaserte næringer (bygdenæringer)

Det kan søkes om midler til:

 • Prosjekter som bygger opp under økt produksjon i primærjordbruket samt optimisme og framtidstro blant aktive jordbrukere.
 • Prosjekter som bygger opp under eller legger til rette for satsinger på bygdenæringer som er i samsvar med nasjonale og regionale satsingsområder.
 • Kompetanseutvikling – infrastrukturtiltak (ikke gjennomføring av enkeltkurs).
 • Prosjekter med formål å bidra til rekruttering og likestilling.
 • Fellesprosjekter og fellestiltak der prosjektet er av vesentlig betydning for landbruksbasert næringsutvikling/bygdenæringer.

Eksempler på prosjekter:

 • Prosjekter, innen en kommune eller en region, som legger opp til økt produktivitet innenfor bestemte produksjonsgrener (storfe, bær, korn) eller forbedret driftsresultat for grupper av foretak
 • Ny og mer effektiv felles bruk av utmarksressursene i et område
 • Nettverksbygging mellom eller ny organisering av primærprodusenter

Mer om UT-midlene finner du her.

Kontaktpersoner