Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Kommunereformen

Kommunereformen har gitt færre kommuner, og nå er det 356 kommuner i Norge.

2020 var det første året for 47 nye kommuner som følge av kommunereformen.

Statsforvalteren skal vurdere kompensasjon til kommuner som slår seg sammen og får et tap på grunn av utilsiktede virkninger i inntektssystemet. Statsforvalteren skal også, ved behov, bidra med faglig støtte til de nye kommunene.

Vis mer

Fylkesmannen i Hedmark deltar aktivt ved å igangsette, følge opp og legge rammer for de fylkesvise prosessene.

Fylkesmannen vil bruke regionrådene som arena for samtale og diskusjon om kommunestruktur i Hedmark. De fire regionene har ulike forutsetninger, muligheter og utfordringer med en framtidig kommunestruktur, og det synes derfor riktig i en tidlig fase å starte debatten på regionnivå. De formelle diskusjonene og vedtak skal gjennomføres i den enkelte kommune. Se også tidsplanen.

Slik har regionene i Hedmark jobbet med reformen

Tabellen i denne artikkelen gir en oppsummering av utredninger, innbyggerhøringer med mer som har vært utført i perioden 08.2014 - 07.2016. Du kan klikke deg inn på dokumentene. De blir publisert etter hvert som de kommer.

Les mer om arbeidet i regionene.


22.10.2015

Glåmdalen har alternativer

Regionrådet i Glåmdalen har  lagt fram en spennende rapport som vurderer  dagens kommuner og 3 nye kommunealternativ opp mot hovedmålene i reformen. Nå er det tid for involvering og debatter fram til kommunestyrene skal vedta alternativet de går for:

Fortsette som før med interkommunalt elller  bygge nye kommuner .

 


13.07.2015

Gjennomgang av kommunestyrevedtak

Vedlagt følger status for kommunereformen i Hedmark med utgangspunkt i  kommunestyrevedtak og vedtak i regionråd.

Se her:  Kommunestyrevedtak

 

 


07.07.2015

Pendlingsstatistikk

Pendling er utstrakt mellom kommuner. NIBR har delt fylket inn i bo og arbeidsmarkedregioner avhengig av pendlingsmønsteret.  


07.07.2015

Fylkesstatistikk 2014

Hedmark fylkeskommune lager årlige statistikkrapporter og her er det mye nyttig informasjon om status.

Du finner dette på Fylkeskommunens side: http://www.hedmark.no/Om-fylkeskommunen/Fag-stab-og-serviceenheter/Strategisk-stab/Fakta-og-statistikk/Fylkesstatistikk-for-Hedmark-2014


02.07.2015

Alderssammensetningen i Hedmark

Alderssammensetningen  forteller  oss  mye om behovene for skoler og eldreomsorg i framtida. I Hedmark har vi færre barn i alderen 0- 15 år (17,3% ) og flere voksne over 67 år (17,9)  enn landsgjennomsnittet.

Landsgjennomsnittet er på 19,5 % for  0-15 år og 14,5 % over 67 år.  

Befolkningen i Nord-Østerdal

Befolkningen i Sør-Østerdal.

Befolkningen i Hamarregionen.

Befolkningen i Glåmdalen

Befolkningsendringer i  perioden 2005-2015

 


02.07.2015

Helseprofil

På sommeren er det lite møter og da er det tid for å se på statistikk og oppsummeringer.  Når nye kommuner skal bygges må vi vite hva som er status og tfordringer  i dagens kommuner ,og hva som  vinnes og tapes i nye kommuner. Derfor kommer det en del statistikk i sommer. 

I dag ser vi på helse. God helse er et viktig grunnlag for et godt liv og kommunene  driver omsorg fra vugge til grav.  Her  kan dere lese helseprofilen i Hedmark. 


24.06.2015

Ungdomsinvolvering

Regionrådet i Glåmdalen  har hatt  møte med ungdomsrådene om kommunereformen og stilt gode spørsmål til ungdommen.


01.06.2015

Ny fase i kommunereformarbeidet. Nytt kommunekart skal diskuteres.

Kommunene i Hedmark skal nå over i en ny fase og diskutere  nye kommuner.   Dagens alternativ  er utredet i mange kommuner, men nå skal  nye kommunealternativer diskuteres.  Dette skal skje innen 1.7.2016 for da skal kommunene ha gjort vedtak om framtidig alternativ.

  • Hva vil vi vinne og tape på nye kommuner i Hedmark?  
  • Blir det bedre tjenester?  
  • Blir det enklere for næringsliv?  
  • Hvordan vil det påvirke samfunnsutviklingsollen ?  

Innbyggerne skal inolveres i prosessen.  


12.05.2015

Kommunereformen i store utkantkommuner

Gjertrud Strand Sanderød, masterstudent på Institutt for statsvitenskap , skal skrive studentoppgave.  .


05.05.2015

Engerdal kommunestyre

Kommunestyret i Engerdal diskuterte kommunereformen  i sitt møte 30.mai og det arbeidet med flere interessante spørsmål.  Rådmannen oppsummerte  følgende i sin innledning: Enten må kommunen  gå inn i enda flere interkommunale ordninger eller så må  kommunen  gå sammen med andre og bygge ny og større kommune. Dette for å sikre rekruttereingen og nødvendig spisskompetanse i framtida.