Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Kommunereformen

Kommunereformen har gitt færre kommuner, og nå er det 356 kommuner i Norge.

2020 var det første året for 47 nye kommuner som følge av kommunereformen.

Statsforvalteren skal vurdere kompensasjon til kommuner som slår seg sammen og får et tap på grunn av utilsiktede virkninger i inntektssystemet. Statsforvalteren skal også, ved behov, bidra med faglig støtte til de nye kommunene.

Vis mer

Fylkesmannen i Hedmark deltar aktivt ved å igangsette, følge opp og legge rammer for de fylkesvise prosessene.

Fylkesmannen bruker regionrådene som arena for samtale og diskusjon om kommunestruktur i Hedmark. De fire regionene har ulike forutsetninger, muligheter og utfordringer med en framtidig kommunestruktur, og det synes derfor riktig å føre debatten på regionnivå. De formelle diskusjonene og vedtak skal gjennomføres i den enkelte kommune. Se også tidsplanen.

Slik har regionene i Hedmark jobbet med reformen

Tabellen i denne artikkelen gir en oppsummering av utredninger, innbyggerhøringer med mer som har vært utført i perioden 08.2014 - 07.2016. Du kan klikke deg inn på dokumentene. De blir publisert etter hvert som de kommer.

Les mer om arbeidet i regionene.


01.06.2015

Ny fase i kommunereformarbeidet. Nytt kommunekart skal diskuteres.

Kommunene i Hedmark skal nå over i en ny fase og diskutere  nye kommuner.   Dagens alternativ  er utredet i mange kommuner, men nå skal  nye kommunealternativer diskuteres.  Dette skal skje innen 1.7.2016 for da skal kommunene ha gjort vedtak om framtidig alternativ.

  • Hva vil vi vinne og tape på nye kommuner i Hedmark?  
  • Blir det bedre tjenester?  
  • Blir det enklere for næringsliv?  
  • Hvordan vil det påvirke samfunnsutviklingsollen ?  

Innbyggerne skal inolveres i prosessen.  


12.05.2015

Kommunereformen i store utkantkommuner

Gjertrud Strand Sanderød, masterstudent på Institutt for statsvitenskap , skal skrive studentoppgave.  .


05.05.2015

Engerdal kommunestyre

Kommunestyret i Engerdal diskuterte kommunereformen  i sitt møte 30.mai og det arbeidet med flere interessante spørsmål.  Rådmannen oppsummerte  følgende i sin innledning: Enten må kommunen  gå inn i enda flere interkommunale ordninger eller så må  kommunen  gå sammen med andre og bygge ny og større kommune. Dette for å sikre rekruttereingen og nødvendig spisskompetanse i framtida. 


28.04.2015

Ordfører og rådmannsmøte på Hotell Norge, Høsbjør 28. og 29.mai

I år som i fjor inviterer Fylkesmannen til den årlige ordfører og rådmannskonferansen på Hotell Norge, Høsbjør.  Ett av  temaene vil være status i kommunereformarbeidet i Hedmark.


28.04.2015

Den gode innbyggerdialogen

KS inviterer til arbeidsverksted om  innbyggerinvolvering i kommunereformarbeidet den 21. mai.

Her kan du melde deg på:

http://www.ks.no/Regioner/Hedmark-og-Oppland/Hva-skjer-i-Hedmark-og-Oppland/Den-gode-innbygggerdialogen/ 


27.03.2015

Hva mener folket i Glåmdalen ?

Avisa Glåmdalen har spurt 992 personer i Glåmdalen om hva de mener om kommunestrukturen. Her kan du lese mer :

http://www.glomdalen.no/Flertallet_vil_ha_en_st_rre_kommune-5-19-39832.html

 


19.03.2015

Innbyggerundersøkelser

 Kommunal- og moderniseringsdepartementet har  utarbeidet en innbyggerundersøkelse som blant annet inneholder spørsmål om sammenslåingsalternativer og hva som er viktig for innbyggerne i refomarbeidet.


05.03.2015

Kommunereformen og folkemøter i Stor-Elvdal

 

Stor - Elvdal kommune inviterer til 5 folkemøter  i forbindelse med kommunereformen . Møtene avholdes på Koppang, Strand, Evenstad, Atna og i Sollia.  Referater fra møtene vil inngå som en del av beslutningsunderlaget  når  kommunestyret i Stor-Elvdal skal  behandle framtidige kommunealternativer vår 2016.  


27.02.2015

By og næringsutvikling i Glåmdalen

Glåmdal Regionråd inviterte alle kommunestyrene til felles møte i regi av byutviklingsprosjektet den 26.2.15.

Målet for samlingen var å få felles kunnskap om næringsutvikling, arbeidsplassvekst og attraksjon i regionen basert på analyser fra Telemarksforskning samt intervjuer med bedrifter i regionen. Det ble jobba i grupper på tvers av kommuner og partier. Møtet var meget godt planlagt med god gjennomføring. Prosjektleder Lars Gillund håper dette er starten på en ny GIV i Glåmdalen.

Foredraget til Vareide finner du her :

https://www.telemarksforsking.no/publikasjoner/filer/2614.pdf 


18.02.2015

Gode prosesser

Kriterier for gode prosesser.

 

Gode prosesser er avhengig av fakta, lokalt lederskap og åpne og inkluderende prosesser