Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Kommunereformen

Kommunereformen har gitt færre kommuner, og nå er det 356 kommuner i Norge.

2020 var det første året for 47 nye kommuner som følge av kommunereformen.

Statsforvalteren skal vurdere kompensasjon til kommuner som slår seg sammen og får et tap på grunn av utilsiktede virkninger i inntektssystemet. Statsforvalteren skal også, ved behov, bidra med faglig støtte til de nye kommunene.

Vis mer

Fylkesmannen i Hedmark deltar aktivt ved å igangsette, følge opp og legge rammer for de fylkesvise prosessene.

Fylkesmannen bruker regionrådene som arena for samtale og diskusjon om kommunestruktur i Hedmark. De fire regionene har ulike forutsetninger, muligheter og utfordringer med en framtidig kommunestruktur, og det synes derfor riktig å føre debatten på regionnivå. De formelle diskusjonene og vedtak skal gjennomføres i den enkelte kommune. Se også tidsplanen.

Slik har regionene i Hedmark jobbet med reformen

Tabellen i denne artikkelen gir en oppsummering av utredninger, innbyggerhøringer med mer som har vært utført i perioden 08.2014 - 07.2016. Du kan klikke deg inn på dokumentene. De blir publisert etter hvert som de kommer.

Les mer om arbeidet i regionene.


09.12.2015

Angår reformen ungdommen?

Framtidsverksted i Ungdommens Fylkesting 12. februar


25.11.2015

Hva kan kommunereformen bety for lokalt folkehelsearbeid?

Møreforskning har på oppdrag fra Helsedirektoratet sett på kommunereformen og konsekvenser for det lokale folkehelsearbeidet.


28.10.2015

Kommunereformen til oppfølging i de nye kommunestyrene

Kommunalministeren  har i dag sendt ut brev til alle nye kommunestyrer. 


22.10.2015

Glåmdalen med nye kommunealternativ.

Regionrådet i Glåmdalen har  lagt fram en spennende rapport som vurderer dagens kommuner og 3 nye kommunealternativ opp mot hovedmålene i reformen. Nå er det tid for involvering og debatter fram til kommunestyrene skal vedta alternativet de går for: Valget står mellom og  fortsette som før med interkommunalt samarbeid eller  bygge nye kommuner . Frist 1.7.2016


13.07.2015

Gjennomgang av kommunestyrevedtak

Vedlagt følger status for kommunereformen i Hedmark med utgangspunkt i  kommunestyrevedtak og vedtak i regionråd.

Se her:  Kommunestyrevedtak

 

 


07.07.2015

Pendlingsstatistikk

Pendling er utstrakt mellom kommuner. NIBR har delt fylket inn i bo og arbeidsmarkedregioner avhengig av pendlingsmønsteret.  


07.07.2015

Fylkesstatistikk 2014

Hedmark fylkeskommune lager årlige statistikkrapporter og her er det mye nyttig informasjon om status.

Du finner dette på Fylkeskommunens side: http://www.hedmark.no/Om-fylkeskommunen/Fag-stab-og-serviceenheter/Strategisk-stab/Fakta-og-statistikk/Fylkesstatistikk-for-Hedmark-2014


02.07.2015

Alderssammensetningen i Hedmark

Alderssammensetningen  forteller  oss  mye om behovene for skoler og eldreomsorg i framtida. I Hedmark har vi færre barn i alderen 0- 15 år (17,3% ) og flere voksne over 67 år (17,9)  enn landsgjennomsnittet.

Landsgjennomsnittet er på 19,5 % for  0-15 år og 14,5 % over 67 år.  

Befolkningen i Nord-Østerdal

Befolkningen i Sør-Østerdal.

Befolkningen i Hamarregionen.

Befolkningen i Glåmdalen

Befolkningsendringer i  perioden 2005-2015

 


02.07.2015

Helseprofil

På sommeren er det lite møter og da er det tid for å se på statistikk og oppsummeringer.  Når nye kommuner skal bygges må vi vite hva som er status og tfordringer  i dagens kommuner ,og hva som  vinnes og tapes i nye kommuner. Derfor kommer det en del statistikk i sommer. 

I dag ser vi på helse. God helse er et viktig grunnlag for et godt liv og kommunene  driver omsorg fra vugge til grav.  Her  kan dere lese helseprofilen i Hedmark. 


24.06.2015

Ungdomsinvolvering

Regionrådet i Glåmdalen  har hatt  møte med ungdomsrådene om kommunereformen og stilt gode spørsmål til ungdommen.