Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Kommunereformen

Kommunereformen har gitt færre kommuner, og nå er det 356 kommuner i Norge.

2020 var det første året for 47 nye kommuner som følge av kommunereformen.

Statsforvalteren skal vurdere kompensasjon til kommuner som slår seg sammen og får et tap på grunn av utilsiktede virkninger i inntektssystemet. Statsforvalteren skal også, ved behov, bidra med faglig støtte til de nye kommunene.

Vis mer

Fylkesmannen i Hedmark deltar aktivt ved å igangsette, følge opp og legge rammer for de fylkesvise prosessene.

Fylkesmannen bruker regionrådene som arena for samtale og diskusjon om kommunestruktur i Hedmark. De fire regionene har ulike forutsetninger, muligheter og utfordringer med en framtidig kommunestruktur, og det synes derfor riktig å føre debatten på regionnivå. De formelle diskusjonene og vedtak skal gjennomføres i den enkelte kommune. Se også tidsplanen.

Slik har regionene i Hedmark jobbet med reformen

Tabellen i denne artikkelen gir en oppsummering av utredninger, innbyggerhøringer med mer som har vært utført i perioden 08.2014 - 07.2016. Du kan klikke deg inn på dokumentene. De blir publisert etter hvert som de kommer.

Les mer om arbeidet i regionene.


19.04.2016

Hamarregionen

Rapporten om Hamarregionen ble i dag lagt fram på felles kommunestyremøte  og  på folkemøte.


06.04.2016

Formannskapsmøte i Hamar

Fylkesmannen  har besøkt alle kommuner i perioden 1.november  til  i dag.  I dag besøkte vi   Hamar formannskap.


04.04.2016

Hamarregionen

Telemarksforskning og Østlandsforskning har studert Hamarregionen og sett på fordeler og ulemper ved  3 ulike alternativ. 


04.04.2016

Røros,Os og Holtålen

Røros, Os og  Holtålen kommuner er en felles bo - og arbeidsmarkedsregion. 


02.04.2016

Folkeavstemming

Flere kommuner i Hedmark vurderer folkeavstemming.


17.03.2016

Rapport fra Ungdommens Framtidsverksted 12. februar-16.

Ungdommens Fylkesting jobbet med kommunereformen i  Framtidsverksted 12.februar-2016 Kommunereformen - angår den meg? . 


04.03.2016

Spørreundersøkelse i Hamarregionen

Det er gjennomført totalt 3569 telefonintervju i tidsrommet 16. – 23. februar i Hamarregionen om kommunereformen. Hva er viktig for innbyggerne? 


03.03.2016

Kommunestruktur i Sør-Østerdal

Konsulentselskapet BDO  er nå ferdig med  utredningsrapporten som er bestilt av Regionrådet i Sør-Østerdal. 


11.02.2016

Fremtidens primærhelsetjeneste

Stortinget behandlet stortingsmeldingen om primærhelsetjenesten i november.  Denne er en videreføring av samhandlingsreformen, hvor det stilles stadig større krav til faglig innhold i de kommunale tjenestene.  Fra 2020 blir det et lovfestet krav om at alle kommuner skal ha både psykolog og ergoterapeut, i tillegg til lege, jordmor, helsesøster, sykepleiere og fysioterapeut.  Det blir et krav om at legene skal være spesialist i allmennmedisin eller under utdanning i denne spesialiteten.  Formålet er å etablere gode fagmiljøer i kommunene, og det er også meningen å etablere tverrfaglige team som kan gi pasientene mer helhetlig behandling. Fra 2017 er det foreslått at kommunene får større ansvar for pasienter innen rus og psykiatri med akutte øyeblikkelig hjelp døgnplasser og krav om betaling for utskrivningsklare pasienter.

Et bredt flertall på Stortinget ser meldingen om primærhelsetjenesten i sammenheng med kommunereformen.  Helse- og omsorgsminister Bent Høie sier til «Kommunal Rapport»: «Meldingen om primærhelsetjenesten er kommunereformens siamesiske tvilling.  De er avhengig av hverandre.  For å nå målene for en helhetlig helse- og omsorgstjeneste i kommunene, er det en forutsetning at vi også lykkes med kommunereformen».

 


14.01.2016

Hva mener innbyggerne i Glåmdalen ?

kommunene i Glåmdalen har spurt sine innbyggere om hva de mener om framtidig kommunestruktur. Skal Glåmdalen bestå av 7 kommuner  eller skal det bygges nye  og større  kommuner? Spørreundersøkelsen er et nyttig verktøy for kommunestyrene  når de skal gjøre sitt vedtak om framtidas kommunestruktur innen 1.7.2016. 

Bilde er fra et kommunestyremøte i Kongsvinger.