Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Kommunereformen

Kommunereformen har gitt færre kommuner, og nå er det 356 kommuner i Norge.

2020 var det første året for 47 nye kommuner som følge av kommunereformen.

Statsforvalteren skal vurdere kompensasjon til kommuner som slår seg sammen og får et tap på grunn av utilsiktede virkninger i inntektssystemet. Statsforvalteren skal også, ved behov, bidra med faglig støtte til de nye kommunene.

Vis mer

Fylkesmannen i Hedmark deltar aktivt ved å igangsette, følge opp og legge rammer for de fylkesvise prosessene.

Fylkesmannen bruker regionrådene som arena for samtale og diskusjon om kommunestruktur i Hedmark. De fire regionene har ulike forutsetninger, muligheter og utfordringer med en framtidig kommunestruktur, og det synes derfor riktig å føre debatten på regionnivå. De formelle diskusjonene og vedtak skal gjennomføres i den enkelte kommune. Se også tidsplanen.

Slik har regionene i Hedmark jobbet med reformen

Tabellen i denne artikkelen gir en oppsummering av utredninger, innbyggerhøringer med mer som har vært utført i perioden 08.2014 - 07.2016. Du kan klikke deg inn på dokumentene. De blir publisert etter hvert som de kommer.

Les mer om arbeidet i regionene.


Publisert 03.10.2016

Kommunereformen i Hedmark og Fylkesmannens tilråding

Fylkesmannen presenterer sin oppsummering og vurderinger 3. oktober 2016.


Publisert 03.10.2016

Framtidig kommunestruktur

Se direkte fra pressekonferansen kl. 11:00: Sigbjørn Johnsen legger fram sine synspunkt på framtidig kommunestruktur i Hedmark.


Publisert 06.09.2016

Ordførermøte 060916

Fylkesmannen inviterte til ordførermøte i dag for å få innspill til  sin anbefaling på kommunereformen i Hedmark.

16  kommunestyrer i  Hedmark vil bestå som egne kommuner  med interkommunalt samarbeid. Kongsvinger og Hamar vil bygge større kommuner. Våler, Åsnes, Nord-Odal og Sør-Odal er fortsatt i prosess og har sluttbehandling i september. 

Det ble mye diskusjon om interkommunalt samarbeid og ordførerne begrunna hvorfor interkommunalt er ansett som en bedre løsning enn sammenslåing.  Eget referat blir laga på dette.

   Her kan du lese innledningen til assisterende fylkesmann.


Publisert 13.06.2016

Fylkesmannens anbefaling om kommunestruktur.

KMD har kommet med bestilling til  Fylkesmannens  anbefaling


Publisert 31.05.2016

Utfordringsbildet i Sør-Østerdal

Fylkesmannen og  formannskapene i Sør-Østerdal møttes til felles samling for å drøfte utfordringsbilde, kommunereform og samarbeidsløsninger.


Publisert 24.05.2016

Regionale utfordringsbilder

Fylkesmannen i Hedmark har laga  utfordringsbilder for regionene  sett opp mot de fire hovedmålene i reformen.

 


Publisert 18.05.2016

Slik har regionene i Hedmark jobbet med reformen.

Tabellen nedenfor gir en oppsummering av utredninger, innbyggerhøringer med mer utført i perioden 08.2014 - 07.2016. Du kan klikke deg inn på dokumentene. De blir publisert etter hvert som de kommer.


Publisert 04.05.2016

Nord-Østerdal og kommunereformen

 I dag er det felles kommunestyremøte  i  Nord-Østerdal der  kommunereformen diskuteres.


Publisert 25.04.2016

Anbefaler ikke regionkommune i Nord-Østerdal. Os hører til Røros bo- og arbeidsmarkedsregion og 3 K er et naturlig samfunnsutviklingsområde sier Østlandsforskning. Les rapporten her.

Østlandsforskning har jobbet på oppdrag for kommunene i Nord-Østerdal. De fikk i oppdrag og vurdere en ny regionkommune med 6 kommuner,  se på dagens alternativ  og dagens alternativ med utvidet interkommunalt samarbeid.


Publisert 21.04.2016

Glåmdalen- felles formannskapsmøte

Representanter fra Fylkesmannen og formannskapene i Glåmdalen møttes 20.04.16 og diskuterte status  og utfordringsbilde  for Glåmdalen. Innovasjon, økonomi, hvordan styrke skoleresultater, attraktive fagmiljøer, helse- og sosiale tjenester i framtida ble diskutert.