Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Helse, omsorg og sosialtjenester

Alle som trenger det, skal få gode og forsvarlige helse- og sosialtjenester – uavhengig av alder, inntekt og diagnose. Det er i stor grad kommunene og helseforetakene (sykehusene) som tilbyr disse tjenestene.

Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har også ansvar for å føre tilsyn og kontroll med helse- og sosialtjenestene. Mye av tilsyns- og kontrollarbeidet gjøres av Statsforvalteren.

Vis mer


19.12.2018

Velkommen til Innlandet!

Vi ønsker God jul, Godt nytt år og velkommen til et nytt fylkesmannsembete i 2019. Vi håper at du er nysgjerrig på oss og vil følge med på hva vi driver med.


17.12.2018

Rehabiliteringsforum 2019

Konferansen retter seg mot fagpersoner og brukere innen fagområdene habilitering og rehabilitering med ansvar knyttet til Koordinerende enhet, koordinatorrollen og individuell plan


07.12.2018

Styrking og utvikling av helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Helsedirektoratet har lyst ut tilskudd til ordningen Styrking og utvikling av helsestasjons- skolehelsetjenesten på kr 426 millioner kroner, hvorav 40 millioner er øremerket styrking av jordmortjenesten i kommunen.


04.12.2018

Psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene

Med forbehold om Stortingets budsjettvedtak utlyses med dette tilskuddet for å rekruttere flere psykologer for 2019


28.11.2018

Velferdsteknologi – hvordan skape gode løsninger mellom tjeneste og teknologi

Her er foilene fra dagskonferansen 15.11.2018 – Velferdsteknologien kommer, men hvordan skape gode løsninger mellom tjeneste og teknologi.


28.11.2018

Søknadsverksted for sosial- og helsesektoren

Informasjonsmøte om Fylkesmannens ulike tilskuddsordninger som Sosial- og helseavdelingen forvalter.


22.11.2018

Saksbehandlingstid på grunn av sammenslåingen

Fylkesmennene i Oppland og Hedmark slår seg sammen til Fylkesmannen i Innlandet fra nyttår. Hovedsaksbehandlingssystemet i embetene ligger derfor nede fra 17. desember og til etter jul. Dette får konsekvenser for vår saksbehandlingstid.


14.11.2018

Fritak taushetsplikt

Orientering om fritak fra lovbestemt taushetsplikt  


05.10.2018

Fagdag smittevern og hygiene

13. september arrangerte Fylkesmannen i Oppland, Fylkesmannen i Hedmark og Sykehuset Innlandet HF fagdag om smittevern og hygiene


04.10.2018

Fagsamling friskliv

Vi inviterer ansatte i kommunene som jobber med friskliv, læring og mestring til samling 12. november


Flere nyheter Få nyhetsvarsel