Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Barnehage

Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet som gir barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter. Alle kommuner har en lovfestet plikt til å tilby nok barnehageplasser. Ut over foreldrebetalingen er det kommunene som er ansvarlige for å finansiere barnehagene.

Statsforvalteren veileder kommuner og ikke-kommunale barnehageeiere etter barnehageloven og fører tilsyn med at kommunene utfører de oppgavene de skal etter barnehageloven og tilhørende forskrifter.

Statsforvalteren behandler klager på enkeltvedtak etter bestemmelsene i barnehageloven og tilhørende forskrifter. Hvis du ønsker å klage på et enkeltvedtak, sender du klagen til den instansen som har truffet vedtaket. Dersom denne instansen ikke gir deg medhold i klagen din, blir klagen automatisk sendt til Statsforvalteren for endelig behandling.

Vis mer


10.12.2018

Fagdag om barnehage og skolemiljø

30. oktober avholdt Fylkesmannen fagdag om barnehage og skolemiljø. Her er skyggeteateret som åpnet dagen.


23.11.2018

Svømming i barnehager - rapportering på tilskudd

Alle mottakere av tilskudd til svømmeopplæring for barnehager må rapportere om bruken av midlene innen utgangen av 2018. Fylkesmannen har utarbeidet et eget skjema som skal brukes til å rapportere.


19.09.2018

Bemanningskalkulator for barnehager

Utdanningsdirektoratet har lansert en bemanningskalkulator for barnehager. Her kan du sjekke om bemanningen i din barnehage er i tråd med pedagog- og bemanningsnorm.


21.08.2018

Tilretteleggingsmidler barnehagelærerstudier kull 2018/2019

Fylkesmannen i Hedmark utlyser tilretteleggingsmidler for studenter som tar arbeidsbasert barnehagelærerutdanning (ABLU) og barnehagelærerutdanning på deltid 2018/2019


22.05.2018

Trygge voksne - trygge barn

Likestillingssenteret og Fylkesmannen i Hedmark arrangerer nettverkssamlinger for ansatte i barnehager og helsestasjoner i Hamar og Ringsaker kommune


08.05.2018

"Les for meg - snakk med meg!" kurs med Likestillingssenteret

Likestillingssenteret, Hamar krisesenter og Fylkesmannen arrangerer kursdager om bruk av bildebøker i samtaler med barn om vold og overgrep.


07.05.2018

Videreutdanning for fagarbeidere i barnehagen med vekt på spesialpedagogikk

Ny runde med videreutdanning for fagarbeidere som arbeider i barnehage. Kompetanse om barn med særskilte behov og barnehageutvikling er sentrale temaer.   


16.04.2018

Rammeplankonferanse om livsmestring og psykisk helse

Fylkesmannen inviterer til rammeplankonferanse om livsmestring og psykisk helse.


22.03.2018

Fagbrev barne- og ungdomsarbeider/ praksiskandidatordningen 2018-2019

Fylkesmanne i Hedmark tilbyr i samarbeid med Elverum videregående skole (ELVIS) en ny runde med kurs for praksiskandidater.


15.03.2018

Utlysning av kompetansemidler til ikke kommunale barnehageeiere

Kompetansemidler til ikke-kommunale barnehageeiere som ønsker å øke ansattes kompetanse  i barnehager på tvers av kommunegrenser.