Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Ut på vidda – næringsutvikling og folkehelse

Siden 2002 har gårdbrukere kunnet tilby velferdstjenester med gården som arena gjennom Inn på tunet-ordningen. Ut på vidda er et pilotprosjekt som legger grunnlaget for en Inn på tunet-inspirert ordning for reineiere, med basis i reindriftas kultur og særegenhet. 

Denne saken er skrevet før 1.1. 2021 da Fylkesmannen endret navn til Statsforvalteren.

Publisert 24.11.2014

Ut på vidda for skoleelever

Høsten 2014 har det vært utprøvd et samarbeid mellom reineiere og det offentlige på læringsområdet og på helse- og omsorgssektoren. I Tana og i Nesseby kommuner fikk ungdomsskoleelever en dag ute i allmennfaglig regi, med utgangspunkt i reindriftas aktiviteter. I samisk reindrift har man tradisjonelt brukt hele reinen. Det å lære hva delene av reinen som ikke blir til mat kan brukes til, gir nye generasjoner kunnskap om ressursutnyttelse.  Flåing av skanker (reinføtter) og reinhoder sto på programmet. Etter de første innvendelsene og æsj’ene fikk elevene til å flå med kniv. Samtlige svarte at de ikke hadde trodd de kunne gjøre dette på forhånd, og opplevde mestring.

Vi vet også at mange unge i dag opplever å ikke mestre hverdagen, og hver femte sykefraværsdag skyldes psykiske plager. Folkehelseperspektivet står derfor sentralt i et Ut på vidda-tilbud.

En av skolene som har vært med i pilotprosjektet viderefører undervisning med bruk av natur og samiske reindriftsaktiviteter etter jul. Den andre tilbyderen i læringsdelen av prosjektet er i gang med å planlegge egen bedrift. Hun håper å gi tilrettelagte velferdstjenester med utgangspunkt i reindrifta.

Det har også blitt prøvd ut samarbeid mellom reineiere og helse- og omsorgssektoren i kommunen. Karasjok kommune har vært med, og gitt dagaktivitetstilbud til eldre, hjemmeboende demente, sammen med en reineier i området. Vi ser at det er viktig å jobbe videre med kommunenes rolle i tilbudet.

Prosjektet er en videreføring av arbeidet som ble gjort av arbeidsgruppe oppnevnt av Landbruks- og matdepartementet (LMD) og Norske reindriftssamers landsforbund (NRL) under reindriftsavtaleforhandlingene 2012. Totalt budsjett for prosjektet har vært 450 000. Innenfor dette har det blitt utført to piloter, ett innenfor omsorg og ett innenfor læring. 

En forutsetning for å være tilbyder er:

  • At du vil bruke av dine ressurser og kunnskap til å hjelpe mennesker i en annen livssituasjon
  • At du liker å jobbe med mennesker
  • At du synes det er spennende å få nye utfordringer og gjerne deltar på kurs for å gi et best mulig tilbud til målgruppa (eller målgruppene) du vil gi tilbudet til
  • At du ønsker å jobbe nærmere reindrifta
  • At du ønsker å utvikle en tilleggsnæring til reindrifta
  • Fordel å ha utdannelse innenfor helsefag, eller utdanningsrelaterte fag, men ingen krav

Prosjektet er en videreføring av arbeidet som ble gjort av arbeidsgruppe oppnevnt av Landbruks- og matdepartementet (LMD) og Norske reindriftssamers landsforbund (NRL) under reindriftsavtaleforhandlingene 2012. Totalt budsjett for prosjektet har vært 450 000. Innenfor dette har det blitt utført to piloter, ett innenfor omsorg og ett innenfor læring.

Fredag 28. november offentliggjøres rapporten fra pilotprosjektet. 

Kontaktpersoner

Aktuelt

Reindrifta foregår i nærmere 140 kommuner i Norge i dag, og bruker 40 % av Norges landareal. De fleste som driver med rein er samisk befolkning, men vi finner også tamreinlag i de sørligste reinbeitedistriktene, i regi av bygdefolk. 3.000 personer er tilknyttet den samiske reindriften, hvor 2.200 av disse har utgangspunkt i Finnmark fylke. Alle som jobber med rein har til felles at man jobber i tett relasjon til naturen – kunnskap om reindrift og naturkunnskap er tett knyttet sammen.

Inn på tunet er en ordning for gårdbrukere som ønsker å tilby velferdstjenester til det offentlige. Meningsfulle aktiviteter, arbeid og samhandling med andre, fysisk aktivitet og aktiviteter som gir mestring og utvikling er viktige i et Inn på tunet-tilbud, og det fins per i dag 344 godkjente tilbydere. Tall fra Troms sier at av 50 Inn på tunet-tilbud utgjør ca. 50 årsverk.