Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Hvordan få mer melk ut av finnmarkskua?

I Finnmark er det et stort potensial for økt melkeproduksjon siden det er ledige kvoter, og kvoter som ikke er fullt utnytta.  Tine Finnmark har derfor gjennomført et prosjekt der målet er å øke produksjon fra 19 mill. liter i 2012 til 22 mill. liter i 2017.

Denne saken er skrevet før 1.1. 2021 da Fylkesmannen endret navn til Statsforvalteren.

Publisert 06.05.2015

Hvordan nå dette målet?

Tine gjennomførte i 2012 en analyse av melkeproduksjonen i Finnmark. Den viste at det er grunnlag for økt produksjon, men utviklingen pekte motsatt vei, mot mindre produsert melk. Det ble derfor satt i gang et prosjekt for å se på mulighetene på det enkelte gårdsbruk, og samordne aktiviteter og tiltak for å øke produksjonen og bedre økonomien for den enkelte bedrift.

Tiltak

Først og fremst er det snakk om bedre kvotefylling. Hva må til? Dette er tiltak som rapporten peker på:

  • Bruksutbygging
  • Bedre utnyttelse av eksisterende kapasitet
  • Tilgang på, og god drift av grovfôrarealer
  • Flere generasjonsskifter

Hovedfokus har vært på den enkelte bedrifts muligheter. Det har vært gjennomført møter i regi av produsentlagene der det også var individuell rådgivning. Bedrifter som har vært i eierskiftefasen er registrert og her har det vært viktig å få med alle parter i diskusjonene. Det viser seg at det er et stort behov for å ha noen å prate med. Ulike økonomiske beregninger er gjort.

Hva er gjort så langt - resultater

  • 70 % av melkeprodusentene er besøkt og det er gjennomført lønnsomhetsberegninger for det enkelte bruk. God respons fra deltakerne.
  • På rekrutteringssiden er 17 % i gang med eierskifte
  • Det er avdekket hvem som har byggeplaner og hvem som vil utbedre eksisterende bygg
  • Tine har gjennomført en møteserie om mer og bedre grovfôrproduksjon rundt i fylket i samarbeid med landbruksrådgivninga

Når det gjelder produksjon, så har dessverre 7 gårdsbruk lagt ned fra 2013 til 2014, men melkeleveransen har likevel holdt seg stabil. Dette viser at de gjenværende har økt avdråtten i og med at ku-tallet har holdt seg stabilt.

Fylkesmannen ser lyst på framtiden for melkeproduksjonen i fylket, og har tro på at målet nås innen 2017.

Kontaktperson: Seniorrådgiver Åse Vøllestad, tlf. 78 95 05 72