Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Skjønnsmidler

Skjønnsmidlene skal kompensere kommunene for kostnadsulemper som ikke fanges opp av inntektssystemet eller andre faste tilskuddsordninger. Skjønnsmidlene kan også brukes til å støtte omstilling og fornying i kommunene (Prosjektskjønn). 

Hvert år fordeles en del av rammetilskuddet til kommunene og fylkeskommunene etter skjønn. Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) fastsetter den fylkesvise fordelingen av skjønnstilskuddet til kommunene. Fylkesmennene fordeler videre fylkesrammene mellom kommunene basert på egne retningslinjer fra KMD som oppdateres årlig, se lenker til høyre.

Fylkesmannen i Finnmark legger til grunn en endret modell for fordeling av skjønnsmidlene fra 2018. Hensikten med den nye modellen er todelt:

  1. Vi ønsker å imøtekomme kommunenes ønske om mer åpenhet rundt fordelingen av skjønnsmidlene.
  2. Vi ønsker å bruke skjønnsmidlene i større grad til å møte behovet for utvikling i      kommunene.

Se Fylkesmannens brev om den nye modellen som ble sendt til kommunene 28.09 2017. 

Skjønnsmidlene vil fortsatt ha en basisdel som fordeles på kommunene i statsbudsjettet i oktober og en tilbakeholdt del som fordeles i løpet av året. Basistildelingen gis til kommunene i Statsbudsjettet i oktober. Resten holdes tilbake og fordeles gjennom budsjettåret til bl.a. fornying/innovasjon, satsninger, kommuner i økonomisk ubalanse (ROBEK), krise/force majeur.

I den nye fordelingsmodellen er basisskjønnet redusert til fordel for nye elementer innenfor tilbakeholdt skjønn. Fylkesmannen vil årlig konferere med kommunene om skjønnsmiddelfordelingen og den modellen som er i bruk. Se brevet til kommunene om "Konsultasjon om skjønnsmiddelordningen"

Basisskjønn

Basisskjønn for kommende år fordeles i statsbudsjettet i oktober. For 2018 er basisskjønnet i hovedsak fordelt etter historisk fordeling fra 2017. Til senere år kan vi komme til å legge inn en objektiv fordelingsmodell som skal kompensere for faste kostnadsulemper utover det som skjer i utgiftsutjevningen i inntektssystemet. Fylkesmannen vil rådføre seg med kommunene om innføring av ny modell for fordeling av basisskjønn.

Tilbakeholdt skjønn

Det tilbakeholdte skjønnet er utvidet betydelig i omfang fra 2018 og er delt inn i 4 segmenter som tabellen viser. Fordelingen av midler på de ulike segmentene er retningsgivende, men kan fravikes om særskilte forhold skulle tilsi det.

            

 

 

 

 

 

 

Prosjektskjønn

Prosjektskjønnet er som kommunene kjenner det fra tidligere. Retningslinjene fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet legger føringene for prosjektmidler og søknader leveres i Prosjektskjønnsdatabasen ISORD. Se egen omtale av Prosjektskjønn på nettsidene våre.

Felles tiltak\Felles satsninger

Fylkesmannen finner at det i en del sammenhenger kan være mer utviklingsfremmende å satse på tiltak som omfatter alle kommunene i fylket enn å kun støtte til kommuner enkeltvis. Det er derfor satt av en egen pott til dette.

Det kan tildeles skjønnsmidler til kommuner som tar på seg ansvar for utviklingstiltak eller andre ansvar på vegne av flere kommuner. Det vil ikke være en søknadsordning for dette. Her må kommunene og Fylkesmannen i fellesskap komme fram til hvilke satsninger og tiltak som skal prioriteres. For 2018 vil Fylkesmannen legge frem forslag til konsultasjon med kommunene.

Kompensasjonsordning for ressurskrevende tjenester

Utgiftene til ressurskrevende tjenester er veldig ujevnt fordelt mellom kommunene. Helsedirektoratet har en toppfinansieringsordning for utjevning av slike utgifter for brukere under 67 år, men det er fortsatt store ulikheter i kommunenes kostnader til ressurskrevende tjenester. Fylkesmannen legger opp til en ordning som kompenserer deler av merutgiftene for de kommunene med høyest kostnader pr innbygger. Fylkesmannen legger opp til en todelt ordning:

1. Kommunenes egenandeler innenfor toppfinansieringsordningen for ressurskrevende tjenester. Grunnlaget for beregningene er den årlige fordelingen av tildelinger innenfor toppfinansieringsordningen som Helsedirektoratet sender ut.
2. Kostnader for ressurskrevende bruker som har passert 67 år. Her må kommunene sende inn opplysninger til Fylkesmannen på samme skjema som kommunen sender til Helsedirektoratet for brukere som er under 67 år.

Det vil bli beregnet hvor stor mer-/mindrekostnad hver kommune har i forhold til et referansenivå basert på gjennomsnittet i Finnmark. Så vil en gitt andel av denne merkostnaden kompenseres for de kommunene som har størst belastning. Det er satt av 5 mill. kr. til ordningen for 2018 og referansenivå og kompensasjonsgrad vil tilpasses dette.

Force Majeur/Krise

Fylkesmannen skal holde tilbake 5% av skjønnsmidlene for å kunne ivareta kommuner som får uforutsette økonomiske utfordringer i løpet av året. Kommunene søker i brev til Fylkesmannen. Her vil det være krav til vesentlighet for at søknader skal komme i betraktning. Om ikke alle midlene blir benyttet til uforutsette utgifter i løpet av året, kan de brukes til andre formål mot slutten av året. Søknad sendes på eget skjema som finnes på Fylkesmannens nettsider.

Kommuner i økonomisk ubalanse/ROBEK-kommuner

Fylkesmannen vil ved sin kjennskap til kommunene kunne tildele skjønnsmidler til kommuner i økonomisk ubalanse. Skjønnsmidler som gis til kommuner i ROBEK og andre kommuner i økonomisk ubalanse skal alltid knyttes opp til en forpliktende plan for å komme i økonomisk balanse. Denne planen skal enten være økonomiplan/budsjett, eller en egen spesifikasjon av økonomiplan/budsjett. I planen skal det spesifiseres konkrete tiltak for å gjenopprette økonomisk balanse.

Kommunespesifikke forhold

Her kan kommunene søke om kompensasjon for enkelte kostnadsforhold som er spesielt for kommunen og som ikke fanges opp av inntektssystemet eller andre tilskuddsordninger. Søknad sendes på eget skjema som finnes på Fylkesmannens nettsider. Forhold av permanent karakter søkes innarbeidet i fast modell for fordeling av basiskjønn.