Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Veileder for dispensasjon etter plan- og bygningsloven

Vi har laget en veileder til kommunens behandling av dispensasjonssaker etter plan- og bygningsloven (pdf). Veilederen fokuserer først og fremst på dispensasjoner fra arealplaner, men de samme prinsippene gjelder for dispensasjoner fra andre bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 04.12.2014

Formålet med veilederen er blant annet å klargjøre hvilke vurderinger kommunene som lokal plan- og bygningsmyndighet må gjøre ved behandling av dispensasjonssøknader.

Veilederen angir også hvilke dokumenter som alltid skal vedlegges saken når den oversendes til Fylkesmannen for klagebehandling.

Gjeldende kommuneplan og reguleringsplan er alltid utgangspunktet for vurderingen av om et tiltak innenfor planområdet kan gjennomføres uten dispensasjon. Det skal ikke være en kurant sak å dispensere fra gjeldende plan, da planprosessen er en inkluderende og åpen prosess hvor gjennomtenkte og gode beslutninger tas.

Dispensasjoner er ikke ment å erstatte plikten til rullering av planer, da rulleringsprosessen er til for at planene skal dekke det gjeldende behovet. Det bør være en kommunal målsetting å ha så få dispensasjoner som mulig.

Vi understreker at denne veilederen ikke har noen selvstendig rettskildemessig vekt. Kommunen skal derfor ikke henvise til veilederen i behandling av dispensasjonssøknader.

Fylkesmannen er tilgjengelig for veiledning for alle fylkets kommuner.