Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Verneområder

Den største trusselen mot naturmangfoldet i Norge er at leveområder for dyr og planter blir ødelagt og delt opp. Naturreservater, nasjonalparker og andre verneområder bidrar til å sikre naturverdier og bevare områder av internasjonal, nasjonal og regional verdi. Verneområder kan også opprettes for å ta vare på landskapets egenart og kulturminner.

Forvaltning av verneområdene

Ansvaret for å forvalte verneområdene er delt mellom sentrale og lokale myndigheter. Statsforvalteren er forvaltningsmyndighet i de fleste naturreservatene. Fra 2010 har kommuner med areal i nasjonalparker og større landskapsvernområder fått tilbud om å overta forvaltningsansvaret. Det er opprettet flere interkommunale verneområdestyrer. En statlig ansatt verneområdeforvalter er sekretær for styrene.

Forvaltningsmyndighetene skal først og fremst håndheve vernereglene og utarbeide forvaltnings- og skjøtselsplaner. De har også ansvar for informasjon og merking i verneområdene. Dette gjøres i samarbeid med Statens naturoppsyn (SNO).

Du kan ferdes i verneområdene

Allemannsretten gir deg mulighet til å ferdes fritt i verneområdene. All ferdsel må skje hensynsfullt, slik at dyr og planter ikke blir skadet eller forstyrret. I enkelte områder kan det være ferdselsforbud deler av året, som i hekke- og yngletida. Av hensyn til dyrelivet er det forbud mot å jakte i fuglefredningsområder og en del naturreservat, men i mange verneområder kan du jakte og fiske så sant du har gyldig jakt- og fiskekort. Du kan fritt plukke bær og sopp.

Det er et mål at motorisert ferdsel i verneområdene skal begrenses, både av hensyn til dyre- og plantelivet, faren for sporskader og for at man skal kunne oppleve naturen uten forstyrrende bråk. Du kan søke om å drive motorferdsel i et verneområde. Det er Statsforvalteren som behandler søknaden.

Vis mer

Buskerud er et fylke med svært variert natur, fra rike kystområder langs Drammensfjorden og Oslofjorden til mer karrige forhold i høgfjellet i Hallingskarvet og på Hardangervidda. Stor geologisk variasjon med kalkrike områder i sør, gir et mangfold av naturtyper og mange sjeldne og sårbare arter. Buskerud har i dag 155 verneområder.

Rundt 13,4 prosent av fylkets areal er vernet gjennom tidligere naturvernloven, nå naturmangfoldloven. Verneområdene utgjør ca 2011 km2, og er fordelt på følgende verneformer; 2 nasjonalparker, 10 landskapsvernområder, 112 naturreservater, 22 naturminner, 6 dyrefredningsområder og 3 biotopvernområder.

Fylkesmannen har forvaltningsansvaret for de fleste av fylkets verneområder, med unntak av Modum, Gol og Hol kommuner, hvor kommunen har ansvaret for noen av områdene. Trillemarka - Rollagsfjell naturreservat forvaltes av et styre sammensatt av berørte kommuner. I tillegg er det opprettet et eget lokalt forvaltningsstyre for Hallingskarvet nasjonalpark,og for verneområdene på Hardangervidda er forvaltningen delt mellom Fylkesmannen og tilsynsutvalgene. Link til nettsidene for Trillemarka og Hallingskarvet finnes i margen til høyre.

Mer informasjon og kart over de enkelte verneområdene finnes på Naturbase.  


Publisert 31.08.2018

Spennende natur på Ringerike

Ringeriksregionen er rik på spennende og særegen natur.


Publisert 17.08.2018

Tilrår nye skogvernområder i Buskerud

Fylkesmannen har sendt tilrådning til Miljødirektoratet om at seks nye naturreservater i kommunene Røyken, Drammen, Nore og Uvdal, Flå og Nedre Eiker blir opprettet og at to eksisterende naturreservater i kommunene Gol og Røyken/Hurum utvides. Områdene er kommet til gjennom ordningen med frivillig vern av skog.  


Publisert 31.07.2017

Klima- og miljøministeren åpner Vikerfjell naturreservat

Fylkesmannen i Buskerud ønsker skogeiere, hytteeiere og andre velkommen til offisiell åpning av Vikerfjell naturreservat 16. august 2017. Programmet for åpningsarrangementet finner du til høyre/nederst på denne siden. 


Publisert 16.12.2016

Nye skogområder vernet

Regjeringen har i dag vernet 18 skogområder i åtte fylker. Ett av disse er Krokskogen naturreservat i Ringerike og Hole kommuner.


Publisert 11.12.2015

Tre skogområder i Buskerud er vernet i dag

I dag er 66 skogområder i Norge vernet som naturreservatet. Tre av disse ligger i Buskerud. Det er to nye reservater og en utvidelse.