Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Klart for fiske etter edelkreps i Steinsfjorden og Tyrifjorden

Edelkrepsen er ettertraktet. Flere trusler, bl.a. krepsepest, gjør arten utsatt. En del regler må derfor overholdes under krepsefiske. Krepsefiske er generelt tillatt fra 6. august til 15. september. I Steinsfjorden og Tyrifjorden starter krepsefisket 10. august kl. 18:00 og varer til 17. august.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 09.08.2017

Edelkreps (Astacus astacus) er trua og sårbar. Krepsen står på rødlista for arter som kverver spesielt forvaltningsfokus. Den største trusselen er krepsepest. Dette er en sopp som utrydder all edelkreps. Pesten har fjernet edelkreps fra det meste av Europa, inkludert Sverige, over en 100 års periode. I Norge er krepsepest registrert i nedre deler av Glomma og Haldenvassdraget.  

Signalkreps er en amerikansk art som kan leve med krepsesmitte. Den har vært satt ut blant annet i Sverige. I Norge er signalkreps registrert i Haldenvassdraget opp til Rødenessjøen. Den har også forekommet i noen lokaliteter i Telemark og i indre Oslofjord. For at krepsepest ikke skal spres videre, må signalkreps ikke settes ut.

Fortsatt har Norge gode bestander av edelkreps. Disse finnes i hovedsak i Østlandsområdet. Steinsfjorden er den største krepselokaliteten i Norge. Årlig tas det rundt 1000 kg kreps eller mer enn 30 000 individer under det ordinære krepsefiske. I høgsesongen kan det være over 20000 teiner ute i fjorden på en gang.

For å sikre gode og bærekraftige bestander av kreps, er det noen viktige regler som må overholdes under krepsefiske:

1. Nasjonalt varer krepsesesongen fra 6.august kl 18.00 til 15. september.

2. I Steinsfjorden og Tyrifjorden er det lokale forskrifter. Her er det krepsefiske i 7 dager fra 10. august kl 18:00 til og med 17. august.

3. For å unngå spredning av krepsepest og annen fiskesjukdom, må fangstutstyr (teiner, åtepinner osv.) som har vært brukt i andre vassdrag, være helt tørre eller være desinfisert (rødsprit, kokt) før det brukes i krepselokaliteten.

4. Utsetting av signalkreps er forbudt

5. Minstemålet for kreps er 9,5 cm fra snutespissen til enden på halevifta. Kreps som er mindre enn dette, skal straks settes ut igjen i samme lokalitet. Kreps blir kjønnsmoden ved 7-9 cm. Minstemålet er satt for å sikre en tilstrekkelig gytepopulasjon etter krepsesesongen. Fanges kreps under 9,5 cm, vil rekrutteringen bli vesentlig redusert og bestanden tynn.

6. Det skal meldes fra om funn av død kreps, kreps med uvanlig adferd eller signalkreps (Mattilsynet, Fylkesmannen, kommunen).

7. Det er ikke lov å dykke med luftflasker under krepsing.

8. Retten til å fiske kreps ligger hos grunneier. Før fiske tar til må tillatelse innhentes eller krepsekort løses, viss dette foreligger.

9. I Steinsfjorden kan alle krepse fritt, bortsett fra i området ved Steinsvika. Alle som skal bruke teiner må imidlertid være registrert hos det lokale krepseoppsynet, og få tildelt et teinenummer. De sok krepser med teiner plikter å rapportere fangst etter sesongen.

Les mer om kreps og krepsing i vedlagte brosjyre pog fiskeregler, samt på hjemmesidene til Mattilsynet og Miljødirektoratet.

Les også om bestandsutvikling og beskatning av kreps i Steinsfjorden i perioden 1979- 2014 i vedlagte rapport.