Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Kvote for jakt på gaupe og jaktområder i 2019 er fastsatt

Miljødirektoratet har fastsatt kvote for jakt på gaupe i 2019 i rovviltregion 2 som Buskerud er en del av. Rovviltnemnda har fordelt kvoten på tre jaktrområder og satt vilkår for jakten. Jakttiden på gaupe er fra 1. februar til 31. mars. 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 03.12.2018

Kvoten i region 2 (Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder) er av Miljødirektoratet satt til totalt 24 gauper med en totalkvote på 7 voksne hunndyr. Det er åpnet for kvotefri jakt i kommunene i Aust-Agder som er beiteprioritert område. Miljødirektoratets vedtak er i tråd med anmodning fra Rovviltnemnda i region 2 som de gav i møte den 9. november, men det er trukket fra ett hunndyr som var skadet og ble felt i Valle kommune i Aust-Agder i slutten av november. Protokoll fra møtet i Rovviltnmenda finner du ved å trykke her.  

Rovviltnemnda har i møte den 10. desember fastsatt jaktområder, fastsatt reservekvote, fordelt kvoten og satt øvrige vilkår for kvotejakt på gaupe i 2019, herunder begrensninger i jakt på familiegrupper. Kvoten fra jaktstart er på tilsammen 19 gauper, hvorav 6 voksne hunndyr, fordelt på de tre jaktområdene i kartet under: 

Jaktområder gaupe 2019

Eventuelle endringer i vedtatt jaktområdeinndeling, kvotefordeling og bruk av reservekvote vurderes i jaktperioden av sekretariatet i samråd med Rovviltnemndas leder.

Følgende vilkår gjelder for utøvelse av kvotejakt på gaupe i 2019:

 1. Kvotejakt på gaupe er ordinær jaktutøvelse som er underlagt alle
  bestemmelsene i viltloven og forskrifter fastsatt i medhold av viltloven.

 2. Familiegrupper av gaupe som opptrer sammen er med virkning fram til og med 14. februar unntatt fra tillatelsen. De tiltak som er mulige for å unngå at
  familiegrupper felles, skal være iverksatt.
 3. Jeger/Fangstmann plikter å holde seg løpende oppdatert om status på kvotejakta via fylkesmennenes informasjonstelefoner.
 4. Rapportering og informasjonsplikt:
  Informasjonsplikt: Jeger plikter å holde seg jevnlig oppdatert gjennom
  dagen om status for kvotejakta i området. Jeger skal minimum ringe
  opplysningstelefonen om gaupejakt før jaktstart og mellom kl. 12 og 13
  daglig.
  Rapporteringsplikt: Felling av gaupe skal umiddelbart og senest innen 30
  minutter meldes til Statens naturoppsyn og aktuell fylkesmann.

Vedtakene fra Miljødirektoratet og Rovviltnemnda kan lastes ned til høyre/nederst på denne siden. Det er klageadgang til Klima- og miljødepartementet på vedtakene. 

Fylkesmannen vil komme tilbake med ytterligere informasjon om gjennomføring av kvotejakten i januar 2019.