Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Rovvilt

Bjørn, ulv, gaupe, jerv og kongeørn regnes som rovvilt. Det er et hovedmål å sikre levedyktige bestander av de fire store rovdyrartene og av kongeørn. Samtidig er det et mål å opprettholde et aktivt landbruk for å utnytte beiteressursene for sau og rein i utmark. For å nå dette todelte målet må vi forvalte rovviltbestanden, samtidig som landbruket må tilpasse seg noe i kjerneområdene for rovvilt.

Dette er noen av Statsforvalterens oppgaver i forvaltningen av rovvilt:

  • tildele midler til forebyggende tiltak mot rovviltskader og behandle søknader om erstatning for skader på bufe som er forårsaket av fredet rovvilt
  • behandle søknader om båsfangst av jerv og gaupe
  • gi tillatelse til skadefelling av gaupe, jerv, ulv og bjørn innenfor tildelt kvote fra rovviltnemnda
  • stå for forvaltningen av kongeørn, mellom anna å vurdere søknader om skadefelling
  • være sekretariat for den regionale rovviltnemnda, som skal sørge for at rovdyrstammene forvaltes slik at antallet dyr er så nært bestandsmålet i regionen som mulig 

Vis mer

Det er et mål å sikre levedyktige bestander av de store rovviltartene brunbjørn, ulv, gaupe, jerv og kongeørn i Norge. Buskerud er en del av rovviltregion 2, der det skal være 12 årlige ynglinger av gaupe. Region 2 er den eneste regionen i landet som kun har bestandsmål for gaupe. For de tre andre store rovdyrartene skal det kun være streifdyr, og ikke ynglende individer. Region 2 består av fylkene Buskerud, Telemark, Vestfold og Aust-Agder.

En egen rovviltnemnd med representanter fra fylkestingene har ansvaret for fellingsregimer og forebyggende tiltak. Fylkesmannen i Buskerud er sekretariat for Rovviltnemnda i region 2.
Forvaltningen av rovviltartene er konfliktfylt blant annet på grunn av skader på sau, frykt og konkurranse om jaktbart vilt. Forvaltningen må ta hensyn til disse kryssende interessene.

Stortinget har bestemt at vi i Norge hvert år skal ha 13 ynglinger av brunbjørn, 65 ynglinger av gaupe, 39 ynglinger av jerv og 3 ynglinger av ulv. Kongeørnbestanden skal opprettholdes med 850 til 1200 hekkende par.


Publisert 03.12.2018

Kvote for jakt på gaupe og jaktområder i 2019 er fastsatt

Miljødirektoratet har fastsatt kvote for jakt på gaupe i 2019 i rovviltregion 2 som Buskerud er en del av. Rovviltnemnda har fordelt kvoten på tre jaktrområder og satt vilkår for jakten. Jakttiden på gaupe er fra 1. februar til 31. mars. 


Publisert 18.09.2018

Ny fellingstillatelse på ulv i Nordmarka

Med grunnlag i ny påvist skade på sau er det igjen gitt fellingstillatelse på en ulv i Nordmarka. Tillatelsen gjelder fram til mandag 24. september kl. 12.


Publisert 07.09.2018

Forlengelse av skadefellingstillatelse på én ulv i deler av Hole, Ringerike, Jevnaker og Lunner kommuner

Fylkesmannen i Buskerud forlenger fellingstillatelsen fram til onsdag 12. september kl. 12.00.


Publisert 03.09.2018

Fellingstillatelse på én ulv i deler av Ringerike og Hole kommuner i Buskerud og deler av Jevnaker og Lunner kommuner i Oppland

Fylkesmannen har på bakgrunn av søknad gitt fellingstillatelse på én ulv i de deler av Ringerike og Hole kommuner i Buskerud og Jevnaker og Lunner kommuner i Oppland som omfatter Nordmarka. Fellingstillatelsen gjelder fram til fredag 7. september kl. 12.00.


Publisert 23.08.2018

Ny forlengelse av fellingstillatelse på ulv i Hallingdal

Fellingstillatelsen som tidligere er gitt på én ulv i deler av Flå, Nes, Gol og Hemsedal kommuner er forlenget fram til førstkommende fredag.


Aktuelt

Fylkesmannens beredskapstelefon rovvilt, mobil 480 26 848, er operativ i beitesesongen fra og med 1. mai til og med 15. oktober og under kvotejakt/lisensfelling. Er kontaktpunkt ved skadesituasjoner på husdyr, eller ved skudd mot rovvilt under jakt.

Telefonsvarer for kvote under lisensfelling/kvotejakt - telefon 32 26 67 00

Rovviltkontakter i Buskerud

Rovdyrinformasjon til beitebrukere

Veiledning for dyreeier ved rovviltskader