Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Oppdatering av forskrift for fiske av kreps i Steinsfjorden og Tyrifjorden

 Etter krepsesesongne blir det stående igjen en del krepseteiner i Steinsfjorden og Tyrifjorden. Fylkesmannen har derfor oppdatert krepseforskriften hvor rutiner for utestående teiner er tatt inn

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 14.12.2018

Etter krepsesesongen i Steinsfjorden har Statens Naturoppsyn avdekket avvik fra forskriften for krepsing. Flere teiner blir ikke tatt opp etter at fisketida er slutt. Disse avvikene har bl.a. endt opp i  påtaleunnlatelse for i noen tilfelle.

Steinsfjorden Fiskeforening som utfører lokalt oppsyn, stilte spørsmål rundt håndtering av etterlatte teiner. Rutiner for håndtering av slike avvik har ikke framgått i gjeldende forskrfikt.

Basert på dialog med krepseinteressene, Politi og SNO, har Fylkesmannen vedtatt ny forskrift med næremere presisering av rutiner for teienefisket:

  • Steinsfjorden FF foretar oppsyn i dagene etter sesongslutt og skriver rapport over påtrufne teiner både med og uten registreringsnummer.
  • All kreps i gjenglemte teiner settes ut.
  • Fiskerne skal rapportere fangst etter sesongen. Da skal også antall teiner som er savnet settes opp.
  • Teiner som tas opp og som er meldt savnet, leveres tilbake til eier etter henvendelse.
  • Teiner som påtreffes og ikke er meldt savnet, anses som avfall. Disse tas hånd om av oppsynet og destrueres.

Les hele forskriften og begrunnelse i vedlagte dokument