Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Motorferdsel

Kjøring med motorisert kjøretøy i utmark reguleres av motorferdselloven med tilhørende forskrifter. Det er kommunene som håndhever loven på dette området. Statsforvalteren gir veiledning til kommunene og er klagemyndighet for kommunale vedtak.

Formålet med motorferdselloven er å verne om naturmiljøet og sikre rekreasjonsverdier. Loven har som utgangspunkt at all motorisert ferdsel i utmark og vassdrag er forbudt. Regelverket åpner imidlertid for nødvendig kjøring i forbindelse med for eksempel nødutrykning eller forsvarsøvelser.

Endringer i regelverket i 2015 gjør at kommunene nå kan legge ut snøskuterløyper for kjøring på vinterføre. I Finnmark og Nord-Troms er det egne regler.

Vis mer

Innenfor fagområdet motorferdsel er det kommet flere nye bestemmelser og endringer de senere årene. Miljødirektoratet har utarbeidet en ny brosjyre om motorferdsel i utmark.  

 

Opplistingen nedenfor viser noen av de mest aktuelle endringene som er skjedd siden 2009:

  • Om ny naturmangfoldlov og betydningen for vedtak etter forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og vassdrag (rundskriv T-6/09)
  • Utvidet adgang til å bruke motorkjøretøy i forbindelse med utmarksnæring (rundskriv T-6/09)
  • Forskrift om bruk av vannskuter og lignende, fastsatt 22. juni 2012
  • Rundskriv til regelverk om bruk av vannskuter og lignende (T-2/12)
  • Endring i motorferdselloven og endringer i forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag, fastsatt 19. juni 2015

Nye regler for snøskuterløyper for fornøyelseskjøring trådte i kraft 19. juni 2015. Endringene betyr at kommunene kan fastsette snøskuterløyper  for fornøyelseskjøring. Slik kjøring har tidligere vært forbudt. De nye reglene setter rammer for hvor løypene kan legges og stiller en rekke krav til kommunene. Dette skal bidra til å sikre at hensynet til naturmangfold og friluftsliv ivaretas, blant annet kan ikke løypene legges i verneområder, foreslåtte verneområder eller i nasjonale villreinområder.

For hjelp til saksbehandling av motorferdselsaker anbefaler vi Miljøkommune.no og Miljødirektoratets nye brosjyre om motorferdsel i utmark.