Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Forurensning

Statsforvalteren er forurensningsmyndighet for en lang rekke virksomheter og tiltak, og kan gi tillatelse til aktiviteter som kan medføre forurensning. Ansvarsområdene våre omfatter blant annet helse- og miljøfarlige kjemikalier, avfall og gjenvinning, luftforurensning og støy samt forurensning av vann og grunn.

Dette er noen av Statsforvalterens oppgaver etter forurensningsloven:

  • behandle utslippssøknader og føre tilsyn med landbaserte industribedrifter. Mange bedrifter trenger ikke egen tillatelse fra Statsforvalteren, men skal følge gjeldende forskrifter. Dette gjelder blant annet for pukk- og asfaltverk, fyringsanlegg og skipsverft.
  • behandle utslippssøknader og føre tilsyn med avfallsbehandlingsanlegg som avfallsdeponier, mottaks- og sorteringsanlegg, bilvrakplasser og behandling av avløpsslam.
  • behandle utslippssøknader og føre tilsyn med avløpsanlegg i store tettsteder.
  • behandle søknader om mudring, dumping og utfylling i sjø og vassdrag.
  • føre tilsyn med at virksomheter oppfyller leveringsplikten for farlig avfall og andre generelle plikter i forurensings- og avfallsforskriftene
  • følge opp områder med forurenset grunn og nedlagte kommunale deponier.
  • veilede og føre tilsyn med kommunene på områder der kommunen er forurensningsmyndighet.

Vis mer


Publisert 31.08.2018

Midler til opprydningstiltak i forurenset grunn og sjøbunn for 2019

Miljødirektoratet forvalter midler til opprydningstiltak i forurenset grunn og sjøbunn. Fristen for å søke om midler for 2019 er 15. oktober 2018.


Publisert 27.08.2018

Anmeldelse av ulovlig massehåndtering

Fylkesmannen i Buskerud har anmeldt ulovlig massehåndtering i Helgelandsmoen næringspark


Publisert 19.06.2018

Klagesak sendes til Miljødirektoratet

Etter vurdering hos Fylkesmannen i Buskerud, sendes klagene på tillatelsen om drift av gjenvinningsanlegg for næringsavfall på Lyngås i Lier til endelig behandling i Miljødirektoratet.


Publisert 19.03.2018 av Administrator

Kunngjøring av vedtak om videreføring av midlertidig tillatelse til mottak og deponering, samt økte mengder av PFAS-forurensede masser ved Lindum AS Oredalen i Hurum kommune

.


Publisert 07.03.2018

Dumping av snø i Drammenselva

De store snømengdene i vinter har skapt problemer for mange kommuner og entreprenører. Fylkesmannen i Buskerud har gjort oppmerksom på de strenge kravene som gjelder for deponering av snø som kan inneholde forurensning.


Publisert 22.02.2018

Stans av snødumping i Drammenselva

Fylkesmannen i Buskerud anmodet i går, 22. februar, Drammen kommune om å stanse all snødumping fra Holmen til Drammenselva inntil videre.


Publisert 26.01.2018

Nye undersøkelser av miljøgiftene PFAS i Tyrifjorden

Miljødirektoratets nye undersøkelser av miljøgiftene PFAS i Tyrifjorden bekrefter de høye nivåene i fiskelever. PFAS-nivåene er likevel langt under grensen for drikkevann.


Publisert 04.05.2016

Etterkunngjøring – Tillatelse til peling i Drammenelva ved Øvre Strandgate 2 og Bragernes Torg 1 for Drammen kommune

Fylkesmannen i Buskerud har gitt Drammen kommune tillatelse til peling i Drammenselva ved Bragernes Torg 1 og Øvre Strandgate 2.


Publisert 04.11.2015

Endret utslippstillatelse for bygging av nytt Nore I kraftverk

Fylkesmannen har endret utslippstillatelsen til Statkraft Energi AS for arbeid med nytt Nore I kraftverk i Rødberg i Nore og Uvdal kommune. Endringen gjelder arbeid med tverrslaget i Åsgårdsbakkene.


Publisert 04.06.2015

Ny tillatelse etter forurensingsloven til drift av gjenvinningsstasjon i Lier

Fylkesmannen i Buskerud ha gitt Ragn-Sells AS tillatelse etter forurensingsloven til å drifte den nye gjenvinningsstasjonen på Lyngås. Vedtaket kan påklages til Miljødirektoratet innen 26. juni 2015.