Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene

Målet for tilskuddsordningen er å styrke kvalitet og kompetanse i det helhetlige og tverrfaglige kommunale arbeidet innen psykisk helse og rus, samt vold- og traumefeltet.

Søknaden sendes fmbupost@fylkesmannen.no innen 01.03.17

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 22.12.2016

Delmål for ordningen er å bidra til forsterket rekruttering av psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene slik at kommunene benytter kompetansen til:

  • i større grad til mer system- og samfunnsrettet arbeid. Plan- og utviklingsarbeid, veiledning og fagstøtte til øvrig personell/ tjenester inngår i dette arbeidet.
  • i større grad til helsefremmende og forebyggende arbeid rettet mot individer, grupper og lokalmiljø.
  • til lavterskel behandlings- og oppfølgingstilbud til enkeltmennesker, familier, pårørende og grupper, herunder også utredning og diagnostisering
  • til utadrettet arbeid, hvor psykologen inngår i forpliktende tverrfaglig og/eller flerfaglig samarbeid, eksempelvis gjennom organisering i team eller samlokalisering med øvrig personell/tjenester