Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Psykisk helse og rus

Oppdatert 20.12.2022

Retten til helse- og omsorgstjenester likestiller somatisk og psykisk sykdom, skade eller lidelse, rusmiddelproblem, sosiale problemer eller nedsatt funksjonsevne. Kommunene har en sentral rolle i å identifisere, utrede, behandle og følge opp personer i målgruppen.

Et godt lokalt rus- og psykisk helsearbeid bygger på samarbeidsstrukturer som fremmer helhetlige og koordinerte tjenesteforløp for den enkelte og deres pårørende på tvers av fag, tjenester og sektorer.  Det legges vekt på kapasitet, tilgjengelighet, helhetlige og samtidige tjenester, og kvalitet, kompetanse og kunnskapsbasert praksis skal prege tjenestene. Tjenestene skal organiseres og utformes i et bruker- og mestringsperspektiv.

Samtidige lidelser

Personer som har både et rusproblem og en psykisk lidelse bruker ofte rusmidler på en ødeleggende måte. Denne pasientgruppen har fått mer oppmerksomhet de siste årene, men det er likevel mye som mangler når det gjelder utredning, behandling og øvrig oppfølging.

Lokalsamfunnet er en viktig arena for rusmiddelforebyggende arbeid. Barnehager, skoler, fastleger, helsestasjoner, arbeidslivet og ulike fritidsarenaer tar del i arbeidet som skal redusere de sosiale og helsemessige skadene av rusmiddelbruk.

Tverrfaglig innsats

Barn og ungdom med foresatte som blir alvorlig syke, skal spesielt ivaretas, også når årsaken er psykiske helseproblemer og/eller rusavhengighet. Kommuner og fylkeskommuner skal koordinere sin innsats overfor barn og unge med sammensatte problemer. Statsforvalteren følger med på denne tverrfaglige innsatsen.

Statsforvalteren oppgaver er rettet mot kommunens tjenestetilbud, også i samhandling med spesialisthelsetjenesten. Oppgavene omfatter kompetansehevende tiltak, nettverksbygging, tilskuddsordninger, kartlegginger og tilsyn. Statsforvalteren er klageinstans om du ønsker å klage på helse- og omsorgstjenester du mottar eller om du mener at du ikke får de helse- og omsorgstjenester du har krav på.

Tvang

Rett bruk av tvang kan gi mennesker verdighet og sikre at den som er alvorlig syk, blir ivaretatt av helse- og omsorgstjenesten også når han eller hun ikke kan samtykke til helsehjelp eller ta ansvar for seg selv.  Her kan du lese mer om dine rettigheter når helse- og omsorgstjenesten bruker tvang.

Vis mer


Publisert 21.11.2018

Veileder for helse- og omsorgstjenestens arbeid med vold i nære relasjoner

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress har utviklet en elektronisk veileder for helse- og omsorgstjenestens arbeid med vold i nære relasjoner. Lenken finnes til høyre på siden. 


Publisert 01.11.2018

God hjelp når det trengs - hefte om lavterskeltilbud

NAPHA har gitt ut fagheftet «God hjelp når det trengs», som handler om lavterskeltilbud i kommunene til voksne med lettere psykisk helse- og rusutfordringer. I heftet finner du blant annet 25 eksempler fra kommuner som har slike lavterskeltilbud. 


Publisert 15.10.2018

BrukerPlan Buskerud

KoRus – Sør arrangerer gratis opplæring i BrukerPlan for aktuelle instanser i Buskerud fylke, 30. oktober på Lampeland hotell. Lenke til informasjon og påmelding her


Publisert 02.10.2018

Riktig bruk av tvang i rusfeltet


Publisert 20.09.2018 av Administrator

Snakk med sårbare grupper

Høstens NATO-øvelse er i gang, det øves på forsvaret av Norge. Noen kan synes det er ubehagelig med synlige soldater og økt militær trafikk. Dette kan være personer som har opplevd krig og traumer tidligere, eller barn. Helsedirektoratet anbefaler at representanter for kommunen eller foreldre snakker med dem om øvelsen og om hvorfor NATO øver i Norge.


Publisert 13.09.2018

Et løft for brukerinvolvering med pakkeforløp for psykisk helse og rus

De tre første pakkeforløpene for psykisk helse og rus er lansert! De legger til rette for gode, individuelle behandlingsforløp med bedre samhandling, klare ansvarsforhold og gode overganger mellom ulike tjenester.


Publisert 04.09.2018

Fagdager 17. og 18. oktober om selvmordsforebygging

Vi arrangerer fagdager uten kursavgift om selvmordsforebygging på Sundvolden hotell den 17. og 18. oktober, og vi har fremdeles noen ledige plasser. Gå inn på lenken under, eller på vår kurskalender for påmelding og mer informasjon om målgruppene for fagdagen. 


Publisert 21.08.2018

2. gangs utlysning! Kommunalt rusarbeid


Publisert 20.08.2018

Fagdager for psykososiale kriseteam 27. - 28. august 2018

Påfyll Kriseteam del 2 er en ressurs for kompetanseutviklingen i de lokale kriseteamene og i nettverkene. Temaene for fagdagene er  «Barn i krise», «Å miste noen i selvmord», «Kulturelt mangfold» og «Å ta vare på seg selv og hverandre» m fl..


Publisert 02.08.2018

Veteraners psykiske helse – kurs for leger og psykologer 25. - 26. oktober 2018

Målet med kurset er å øke interessen for, og kunnskapen om veteraners psykiske helse og psykiske helseutfordringer, samt å øke kompetansen om hvordan veteraner best kan ivaretas i helsevesenet.