Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Lisensfelling av ulv starter 1. oktober

Kvota er på to ulver og varer fra 1.10.15–31.3.16.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Rovviltnemnda i region 2 har med hjemmel i naturmangfoldloven av 19. juni 2009 §§ 18 og 77, jamfør forskrift om forvaltning av rovvilt §§ 4, 7 og 10 gjort vedtak om kvote for lisensfelling på ulv i region 2 for 2015/2016. Se Miljøvedtaksregisteret.

Totalkvote:         2 dyr
Fellingsperiode: 1. oktober 2015 til og med 31. mars 2016.

Lisensfellingsperioden avsluttes tidligere ved fylt kvote.

Kvoten gjelder felles for hele rovviltregion 2 med fylkene Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder. Rovviltnemnda kan til enhver tid stanse lisensfellingen eller endre fastsatt kvote og fellingsområdeavgrensning dersom nye opplysninger tilsier det. Eventuell skadefelling og irregulær avgang etter at vedtaket ble gjort belastes kvoten.

For å delta i lisensfelling kreves personlig lisens. Dette fås ved registrering i Jegerregisteret. For å kunne registrere deg som lisensjeger må du være fylt 18 år, ha betalt jegeravgift for det aktuelle jaktåret og ha overholdt rapporteringsplikten i henhold til forskrift 18. mars 2005 om forvaltning av rovvilt § 16.

Øvrige krav til lisensjeger:

 • Lisensen skal medbringes under fellingsforsøket.
 • Jeger må ha bestått skytterprøven for gjeldende jaktår.
 • Jeger plikter å holde seg løpende oppdatert om det er ulv igjen på kvoten. Dette gjøres ved å ringe automatisk telefonsvarer 37 01 75 57 (Fylkesmannen i Aust-Agder).
 • De krav som følger av forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst gjelder (her står også krav til bl.a. våpen og ammunisjon).
 • Lisensfelling av ulv krever grunneiers tillatelse.
 • Lisensfellingen omfatter også områder vernet etter naturvernloven der verne-bestemmelsene åpner for dette, eller der forvaltningsmyndigheten har gitt nødvendig dispensasjon.
 • Lisensfellingen kan til enhver tid bli stanset, eller fastsatt kvote endres, dersom nye bestandsopplysninger eller opplysninger om irregulær avgang tilsier det.
 • ETTHVERT SKUDD MOT ULV skal uten opphold meldes til Statens naturoppsyn (SNO) (482 54 803), aktuell fylkesmann og nærmeste politimyndighet, jamfør forskrift om forvaltning av rovvilt §§ 16 og 17.
 • Jeger skal kunne påvise fellingssted etter anmodning fra SNO, politiet eller Fylkesmannen.
 • Jeger skal framvise felt dyr til SNO for umiddelbar kontroll, merking og prøvetaking av biologisk materiale.
 • Jeger beholder skinnet av felt ulv. Viltfondet har eiendomsrett til prøver og deler av ulven (herunder kraniet).
 • Felt dyr skal uten opphold meldes til Statens naturoppsyn (482 54 803) og til fylkesmannen i fylket der dyret er felt:

Fylke:

Telefonnummer:

Buskerud

480 26 848

Vestfold

976 24 497

Telemark

950 77 102

Aust-Agder

409 16 574