Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Rovvilt

Bjørn, ulv, gaupe, jerv og kongeørn regnes som rovvilt. Det er et hovedmål å sikre levedyktige bestander av de fire store rovdyrartene og av kongeørn. Samtidig er det et mål å opprettholde et aktivt landbruk for å utnytte beiteressursene for sau og rein i utmark. For å nå dette todelte målet må vi forvalte rovviltbestanden, samtidig som landbruket må tilpasse seg noe i kjerneområdene for rovvilt.

Dette er noen av Statsforvalterens oppgaver i forvaltningen av rovvilt:

  • tildele midler til forebyggende tiltak mot rovviltskader og behandle søknader om erstatning for skader på bufe som er forårsaket av fredet rovvilt
  • behandle søknader om båsfangst av jerv og gaupe
  • gi tillatelse til skadefelling av gaupe, jerv, ulv og bjørn innenfor tildelt kvote fra rovviltnemnda
  • stå for forvaltningen av kongeørn, mellom anna å vurdere søknader om skadefelling
  • være sekretariat for den regionale rovviltnemnda, som skal sørge for at rovdyrstammene forvaltes slik at antallet dyr er så nært bestandsmålet i regionen som mulig 

Vis mer
Publisert 22.12.2015

Gjenåpner lisensfelling på to ulv til i region 2

Nye spor i Telemark og Aust-Agder dokumenterer ulv. Lisensfellingen gjelder fra 1. januar 2016.


Kvotejakt på gaupe i 2016

Kvota er sett til 25 gauper og startar 1. februar 2016.


Ulv skoten i Buskerud 20.10.15

Det er nå eitt dyr igjen på kvota i region 2.


Søknadsfristen for rovvilttap av sau nærmer seg

Husk å søke innen fristen som er 1. november.


Lisensfelling av ulv starter 1. oktober

Kvota er på to ulver og varer fra 1.10.15–31.3.16.


Publisert 06.07.2015

Tillatelse til felling av skadegjørende ulv

Fylkesmannen har gitt tillatese til felling av én ulv fram til og med 19. juli i kommunene Vegårshei, Åmli, Froland, Birkenes, Evje og Hornnes og Bygland.


Publisert 10.03.2015

Endring av kvotejakta på gaupe fra 10.3.

Jaktområdene A, B og C slåes sammen.


Publisert 12.02.2015

Tilskot til tiltak i rovviltforvaltninga

Vi minner om fristen for søknadar som er 15. februar 2015.


Publisert 02.02.2015

Klage fra "Aksjonen rovviltets røst" på gaupejakta førte ikke fram

Departementet opprettholder vedtaket om kvotejakt på 35 gauper i region 2.


Publisert 25.11.2014

Kvotejakt på gaupe i region 2 Sør-Norge

Heile kvota er på 35 dyr  - 32 er tildelt frå jaktstart 1. februar.