Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Skogbruk

Statsforvalterens oppgaver innenfor skogbruk er knyttet til den langsiktige forvaltningen av skog som ressurs for lønnsom næringsvirksomhet. I samarbeid med andre aktører er Statsforvalteren også engasjert i arbeidet for større verdiskaping basert på trevirke som råstoff.

Statsforvalteren skal være en pådriver for økt bruk av trevirke som bygningsmateriale og til produksjon av bioenergi. Det er også et viktig mål å bidra til at vi har en infrastruktur som kan sikre en effektiv og lønnsom hogst, samtidig som næringen tar hensyn til miljøet. Statsforvalteren gir veiledning og bistand til kommunene på områder som landbruksveier, skogskader, bioenergi, skogskjøtsel og miljøspørsmål. Andre arbeidsområder er koordinering av skogbruksplanleggingen i fylket, forvaltning av skogfondsordningen, tilskuddsforvaltning og kontrolloppgaver.

Vis mer


Publisert 04.12.2015

Film om skogsarbeideryrket

Jannicke Modell Røhmen bosatt i Skjeggedal i Åmli forteller om yrket sitt som skogeier og instruktør i Aktivt Skogbruk.


Publisert 15.09.2015

Rentemidler fra skogfond

Send søknad om støtte til Fylkesmannen innen 1. november.


Publisert 03.09.2015

Et krafttak for skogplantingen i vår

Det har vært høy aktivitet i Aust-Agder-skogbruket første halvår.


Publisert 26.06.2015

Snart kan du fornye plantevernautorisasjonen på nett

Autorisasjonsbevis som går ut i 2015 får forlenget gyldighet ut året.


Publisert 09.06.2015

Rett vei for tømmertransporten i Aust-Agder

Fylkesveiene og de kommunale veiene har blitt mer farbare med tømmervogntog.


Publisert 24.03.2015

Fra skog til varme – fagdag bioenergi

Lær om hvordan du kan bli din egen energileverandør – Åmli 25. mars.


Publisert 13.02.2015

Tørker korn, flis og klesvasken med bioenergi

Nyinstallert fliskjel sørger for varme til de to boligene på gården og korntørka i uthuset hos Olav Kleivene i Åmli.


Publisert 12.02.2015

Aktivt Skogbruk – et viktig skogpolitisk virkemiddel i Aust-Agder

I 2014 var aktiviteten høy i Lillesand og Birkenes, og mange ungdomsskoleelever fikk ta skogbruk som valgfag.


Publisert 22.01.2015

Rekrutterte ungdom til de grønne næringene

Skogselskapet i Agder deltok på utdanningsmesse i Gimlehallen 19.-20. januar.


Publisert 13.01.2015

Informasjon om skogfond

Skogeigarane skal setja av mellom 4 % og 40 % av verdien på omsett vyrke til langsiktige investeringar og miljøtiltak.