Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Husdyr

Husdyrproduksjon er den viktigste produksjonen målt i verdiskaping og sysselsetting i norsk landbruk. I Norge er det mer enn 800 000 storfe, over èn million sauer, over 1,5 millioner slaktegriser, over 4 millioner høner og mer enn 62 millioner kyllinger. Vi har også andre husdyr som hjort, lama, geit, kanin, and, gjess og kalkuner.

Husdyrproduksjonen kan deles inn i to hovedformer:

  • Grovfôrbaserte produksjoner – som melkeproduksjon (ku og geit) og kjøttproduksjon (ku, sau og geit) – utnytter i hovedsak lokale arealressurser til matproduksjon og bidrar til å opprettholde kulturlandskap gjennom beiting og slått.
  • Kraftfôrkrevende produksjoner, som svine- og fjørfeproduksjon.

Husdyrkonsesjon

Husdyrkonsesjonsordningen regulerer det kraftfôrbaserte husdyrholdet og omfatter all svine- og fjørfeproduksjon. Husdyrkonsesjon skal legge til rette for at svine- og fjørfeproduksjonen fordeles på flest mulig gårdsbruk, og setter grenser for hvor stor produksjon av svin og fjørfe et gårdsbruk kan ha. Bønder som ønsker å produsere mer, må søke om konsesjon for å øke produksjonen. 

Bruk skjemaet til høyre når du skal søke om husdyrkonsesjon, og send søknaden til kommunen. Kommunen uttaler seg til søknaden og sender den videre til Statsforvalteren, som behandler og avgjør søknaden. Landbruksdirektoratet er klageinstans, men klagen skal likevel sendes til Statsforvalteren.

Erstatningsordninger og tilskudd

Statsforvalteren har ansvar for erstatningsordninger i husdyrproduksjonen, tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak og erstatning for tap av husdyr og tamrein til rovvilt.

Kommunene behandler søknader om tilskudd, gjennomfører stikkprøvekontroller ved gårdsbruk og veileder bønder. Statsforvalteren er koordinator og rådgiver overfor kommunene. Landbruksdirektoratet har ansvar for hovedutbetalingene til bøndene.

Mattilsynet har ansvar for dyrehelse og næringsmiddelkontroll. Landbruksdirektoratet har ansvaret for kvoteordningen for melk.

 

Avvikling av pelsdyrhold

Stortinget har bestemt at pelsdyrproduksjonen skal avvikles innen 1. februar 2025. Pelsdyrbønder kan søke Statsforvalteren om kompensasjon for pelsdyr og pelsdyranlegg. Søknadskjemaet ligger på nettsiden til Landbruksdirektoratet.

Vis mer


Publisert 10.12.2015

Sørlandssamlinga 2016

Den tradisjonelle storsamlinga for husdyr- og grøntprodusentar blir 8.–9. januar i Sørlandsparken.


Møte for sauebønder

Om rovdyrforvaltning – Byglandsfjord 19. november.


Publisert 08.09.2015

Nye søknadsskjema for sykdomsavløsning

På grunn av forskriftsendringer har det kommet nytt rundskriv og nye skjema for tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv.


Publisert 02.09.2015

Satser stort på birøkt

Knut Lia i Grimstad har investert i 400 kuber og helautomatisk slyngeanlegg.


Publisert 08.07.2015

Aktivitetsplan for saueprosjektet

«Ny giv i sauehaldet» startar hausten med fagtur 1. august.


Publisert 06.07.2015

Tillatelse til felling av skadegjørende ulv

Fylkesmannen har gitt tillatese til felling av én ulv fram til og med 19. juli i kommunene Vegårshei, Åmli, Froland, Birkenes, Evje og Hornnes og Bygland.


Publisert 11.03.2015

Stor oppslutning om sauemøter

Til saman 125 møtte fram på dei to oppstartsmøta i prosjektet Ny giv i sauehaldet i Aust-Agder.


Publisert 16.02.2015

Stormøte – ny giv i sauehaldet

Nytt prosjekt startar med stormøter 4. mars i Froland og 5. mars på Ose.


Publisert 11.02.2015

Satsar på sau i Setesdal

Stein Førland byggjer nytt fjøs til 400 sauer i Valle.


Publisert 05.02.2015

Nedgangen i sauetalet har stoppa

Etter 2011 har fleire starta med sau i Aust-Agder.