Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Kommuneøkonomi

Statsforvalteren skal gi råd og veiledning i økonomiforvaltningen, blant annet knyttet til regelverk, inntektssystem og statsbudsjettet.

Robek

ROBEK-registeret er et register over kommuner og fylkeskommuner som er i økonomisk ubalanse eller som ikke har vedtatt økonomiplanen, årsbudsjettet eller årsregnskapet innenfor de fristene som gjelder. Kommuner og fylkeskommuner i ROBEK er underlagt statlig kontroll (delegert til Statsforvalteren) med årsbudsjettet, låneopptak og langsiktige leieavtaler. Kommuner og fylkeskommuner i ROBEK skal fastsette en tiltaksplan som sikrer at økonomien bringes i balanse.

Kommunale garantier

Kommunene kan gi lånegarantier. Vedtaket skal godkjennes av Statsforvalteren dersom beløpet det garanteres for overstiger en bestemt grense. Antall innbyggere per 1. januar året før garantivedtaket avgjør beløpsgrensen for kommunen. Beløpsgrensene er slik: 

  • 800 000 kroner for kommuner som ikke har mer enn 3000 innbyggere
  • 2 000 000 kroner for kommuner som har over 3000, men ikke mer enn 10 000 innbyggere
  • 4 000 000 for kommuner som har over 10 000, men ikke mer enn 30 000 innbyggere
  • 7 000 000 for kommuner som har over 30 000, men ikke mer enn 100 000 innbyggere
  • 10 000 000 for kommuner som har over 100 000 innbyggere

Kommunen kan bruke det digitale søknadsskjemaet til å søke Statsforvalteren om godkjenning av kommunal garanti. Bruk av skjemaet sikrer at vi får inn de opplysningene vi trenger for å behandle søknaden. Kommunen kan gjerne også bruke skjemaet som støtte og kontroll i forkant av at saken skal opp til politisk behandling i kommunen.

Skjønnsmidler

Kommunene kan få skjønnsmidler, som er en del av de statlige overføringene til kommunesektoren. Det er Statsforvalteren som fordeler midlene til kommunen i det enkelte fylket. Tildelingen skjer etter departementets retningslinjer.

Interkommunale selskaper

Dersom en av eierkommunene i selskapet er underlagt reglene i kommunelovens § 28-3, skal selskapets vedtak om opptak av lån, godkjennes av Statsforvalteren.

Vis mer

Aust-Agder har ingen ROBEK kommuner.


Statsbudsjettet 2016 - kommuneopplegget

Kommunene i Aust-Agder får 251 mill. kroner mer i frie inntekter i 2016

I forslag til statsbudsjett for 2016 foreslår Regjeringen en vekst i frie inntekter på 4,7 milliarder kroner som fordeles med 4,2 milliarder på kommunene og 0,5 milliarder på fylkeskommunene.


Publisert 08.10.2014

Informasjonsmøte om statsbudsjettet 2015

Fylkesmennene i Aust- og Vest-Agder inviterer kommunene i begge Agderfylkene til felles informasjonsmøte på Strand Hotell, 9. oktober.


Publisert 19.03.2014

Bedre resultat for kommunene i Aust Agder i 2013

Generell forbedring, men mange har det fremdeles trangt, sier fylkesmann Øystein Djupedal.


Fylkesmannens kommunebilde 2013

Hvordan ser Fylkesmannen på kommunene?


Publisert 15.03.2013

Bedre resultater for kommunene i 2012

11 av 15 kommuner fikk bedre netto driftsresultat i 2012 enn i 2011


Innsendelse av budsjettdokumenter 2013-2016 og årsregnskap 2012

Fylkesmannen har i brev datert 27.11.2012 informert om hva vi trenger av budsjettdokumenter og årsregnskap fra kommunene


Fylkesmannens kommunebilde 2012

Hvordan ser Fylkesmannen på kommunene?