Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Psykisk helse og rus

Retten til helse- og omsorgstjenester likestiller somatisk og psykisk sykdom, skade eller lidelse, rusmiddelproblem, sosiale problemer eller nedsatt funksjonsevne. Kommunene har en sentral rolle i å identifisere, utrede, behandle og følge opp personer i målgruppen.

Et godt lokalt rus- og psykisk helsearbeid bygger på samarbeidsstrukturer som fremmer helhetlige og koordinerte tjenesteforløp for den enkelte og deres pårørende på tvers av fag, tjenester og sektorer.  Det legges vekt på kapasitet, tilgjengelighet, helhetlige og samtidige tjenester, og kvalitet, kompetanse og kunnskapsbasert praksis skal prege tjenestene. Tjenestene skal organiseres og utformes i et bruker- og mestringsperspektiv.

Samtidige lidelser

Personer som har både et rusproblem og en psykisk lidelse bruker ofte rusmidler på en ødeleggende måte. Denne pasientgruppen har fått mer oppmerksomhet de siste årene, men det er likevel mye som mangler når det gjelder utredning, behandling og øvrig oppfølging.

Lokalsamfunnet er en viktig arena for rusmiddelforebyggende arbeid. Barnehager, skoler, fastleger, helsestasjoner, arbeidslivet og ulike fritidsarenaer tar del i arbeidet som skal redusere de sosiale og helsemessige skadene av rusmiddelbruk.

Tverrfaglig innsats

Barn og ungdom med foresatte som blir alvorlig syke, skal spesielt ivaretas, også når årsaken er psykiske helseproblemer og/eller rusavhengighet. Kommuner og fylkeskommuner skal koordinere sin innsats overfor barn og unge med sammensatte problemer. Statsforvalteren følger med på denne tverrfaglige innsatsen.

Statsforvalteren oppgaver er rettet mot kommunens tjenestetilbud, også i samhandling med spesialisthelsetjenesten. Oppgavene omfatter kompetansehevende tiltak, nettverksbygging, tilskuddsordninger, kartlegginger og tilsyn. Statsforvalteren er klageinstans om du ønsker å klage på helse- og omsorgstjenester du mottar eller om du mener at du ikke får de helse- og omsorgstjenester du har krav på.

Tvang

Rett bruk av tvang kan gi mennesker verdighet og sikre at den som er alvorlig syk, blir ivaretatt av helse- og omsorgstjenesten også når han eller hun ikke kan samtykke til helsehjelp eller ta ansvar for seg selv.  Her kan du lese mer om dine rettigheter når helse- og omsorgstjenesten bruker tvang.

Vis mer


Publisert 21.12.2015

Tilskudd til bruker- og pårørendearbeid innen rus- og psykisk helsefeltet

Tilskuddsordningen henvender seg til bruker- og pårørendeorganisasjoner - søknadsfrist 1. februar 2016.


Publisert 10.12.2015

Fagdag om flyktninger og traumer

Universitetet i Agder inviterer alle fagfolk og andre interesserte til seminar 11. februar 2016 i Grimstad. 


Samarbeid mellom barneverntjenester og psykiske helsetjenester til barnets beste

Barn og unge med behov for både barnevern og psykiske helsetjenester skal få gode og koordinerte tjenester til rett tid.


Ny veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator

Helsedirektoratet lanserte 1. oktober i år ny elektronisk veileder.


Publisert 12.05.2015

Barn som pårørande

Helsepersonell har plikt til å ta vare på barn som pårørande. Kva tyder denne plikta i praksis?


Publisert 03.03.2015

Sammen om pårørende

Pårørende, helse- og omsorgspersonell, forskere og andre skal sammen med Helsedirektoratet utvikle en felles veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenestene.


Publisert 06.02.2015

Ledernettverk rus og psykisk helse

Invitasjon til ledernettverk rus og psykisk helse i Aust-Agder 25. mars for vestregionen og 26. mars for østregionen.


Publisert 04.02.2015

Stimuleringstilskudd til videreutdanning

Kunngjøring av stimuleringstilskudd til videreutdanning innen psykisk helse og rusproblematikk vil bli noe forsinket i år.


Publisert 16.01.2015

Tilskudd til kommunalt rusarbeid 2015

Fylkesmannen oppfordrer kommunene til å søke tilskuddsmidler - søknadsfrist 16. februar 2015.


Publisert 12.12.2014

Godt tilbud for pasienter med alvorlige psykiske lidelser

Evalueringen av ACT-team viser at samarbeid på tvers av myndighetsområder og nye måter å organisere tjenestene på kan bidra til å løse utfordringene innen psykisk helse og rus.