Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Omsorgstjenester

Kommunene har ansvar for å sørge for gode og forsvarlige helse- og sosialtjenester til alle som trenger det, uavhengig av alder eller diagnose. Omsorgstjenester skal organiseres slik at den enkelte så langt som mulig kan leve og bo selvstendig og ha en aktiv og meningsfull tilværelse i fellesskap med andre. Tjenestene skal utformes i samråd med brukeren. Statsforvalteren fører tilsyn og kontroll med de kommunale tjenestene. 

Flere typer omsorgshjelp

Hjelp til den enkelte kan gis som råd og veiledning, hjemmehjelp, hjemmesykepleie, personlig assistanse eller annen praktisk hjelp, støttekontakter, og avlastning eller lønn til personer med særlig tyngende omsorgsarbeid.

Omsorgsbolig er ikke omsorgshjelp

Tildeling av omsorgsbolig er ikke hjemlet i helse- og omsorgsloven, og er altså i utgangspunktet en ordinær utleiebolig. Kommunen yter tjeneste og hjelp til den som ikke klarer seg selv, i slik bolig på lik linje som i vanlige hjem.

Du kan klage på omsorgshjelp

Du kan klage dersom du mener at du ikke får de omsorgstjenestene du har krav på, eller dersom du er uenig i kommunens vurdering av ditt behov. For at den som har fattet det vedtaket du er uenig i, skal få anledning til å endre sitt standpunkt, skal du sende klagen til kommunen. Dersom klagen ikke når fram, blir den sendt videre til Statsforvalteren for endelig avgjørelse. I en av lenkene til høyre finner du mer informasjon om hvordan du kan klage på helse- og omsorgstjenester.

Vis mer


Publisert 04.12.2015

Studium om samhandling mellom mennesker og dyr


Tvedestrand og Risør kåret til vinnere av posterpris!

Åtte kommuner i Aust-Agder har deltatt i prosjektet Læringsnettverk for utvikling av gode pasientforløp.  


Trenger du mer kunnskap om den geriatriske pasienten?

Østre Agder inviterer ansatte i alle kommunene i Aust-Agder til fagdag med Geir Rørbakken 9. desember 2015.


Tilskudd til masterutdanning i avansert klinisk sykepleie

Frist for kommunene til å søke om lønnstilskudd for å videreutdanne sykepleiere er utvidet til 1. november 2015.


Kommunen kan kreve egenandel for personer innlagt mot sin vilje

Egenandelsforskiften inneholder ikke noe unntak for pasienter som er innlagt mot sin vilje.


Publisert 16.07.2015

Statlige midler for finansiering av omsorgstjenester

I 2016 starter et forsøk med statlige kriterier og finansiering av omsorgstjenester, - alle kommuner inviteres til å søke om å delta i forsøket.


Publisert 16.07.2015

Bruk av tvang og makt

Revidert rundskriv gir regler om rettssikkerhet  overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemming.


Publisert 06.07.2015

Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester § 5 andre ledd - beregning av etterlattepensjon etter endring i regler for uføretrygd

Fra 1 januar 2015 ble det innført nye regler om ytelser ved uførhet i folketrygdloven kapittel 12. Reglene for uførepensjon ble da erstattet av nye regler for uføretrygd.


Publisert 19.06.2015

Halvårsseminar i demensomsorg

Deltakere i Demensomsorgens ABC eller Eldreomsorgens ABC inviteres til kursdag 3. og 4. september april 2015.


Publisert 17.06.2015

Delta i konkurranse om gylne måltidsøyeblikk!

Alders- og sykehjemmmene inviteres til å delta i konkurransen som skal øke oppmerksomheten om betydningen av måltidet i institusjon.